PATAGONIA - Patagonia5
Instances of uh for speaker GLO

16GLOmae rywun yn uh (..) cofio am rywbeth mae wedi dysgu pan oedd o (y)n fach yn_dydy (.) ac yn anghofio pethau mae o wedi dysgu rŵan yn hen .
  maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT uher.IM cofioremember.V.INFIN amfor.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG acand.CONJ ynPRT anghofioforget.V.INFIN pethauthings.N.M.PL maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP dysguteach.V.INFIN rŵannow.ADV ynPRT henold.ADJ .
  a person will remember something he's learnt when he was small, won't he, and forget things he's learnt now when old.
20GLOond wyt ti (y)n [/] uh yn lwcus bod gen ti (.) gof .
  ondbut.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT uher.IM ynPRT lwcuslucky.ADJ bodbe.V.INFIN genwith.PREP tiyou.PRON.2S gofmemory.N.M.SG+SM .
  but you're lucky that you have the memory
57GLOmae (y)r drws yn uh agored .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF drwsdoor.N.M.SG ynPRT uher.IM agoredopen.ADJ.[or].open.V.3S.IMPER .
  the door is open
76GLObe uh ti (y)n ?
  bewhat.INT uher.IM tiyou.PRON.2S ynPRT ?
  what, er, do you..?
85GLOdw i ddim yn gwybod os byddan nhw (y)n cadw gwrdd uh wrth bod uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ byddanbe.V.3P.FUT nhwthey.PRON.3P ynPRT cadwkeep.V.INFIN gwrddmeeting.V.INFIN+SM uher.IM wrthby.PREP bodbe.V.INFIN uher.IM .
  I'm not sure whether they'll hold a meeting, because...
85GLOdw i ddim yn gwybod os byddan nhw (y)n cadw gwrdd uh wrth bod uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ byddanbe.V.3P.FUT nhwthey.PRON.3P ynPRT cadwkeep.V.INFIN gwrddmeeting.V.INFIN+SM uher.IM wrthby.PREP bodbe.V.INFIN uher.IM .
  I'm not sure whether they'll hold a meeting, because...
96GLOgofio [/] cofio gofyn i PamelaCS <er_mwyn> [/] uh er_mwyn iddi hi gael edrych fewn i +...
  gofioremember.V.INFIN+SM cofioremember.V.INFIN gofynask.V.INFIN ito.PREP Pamelaname er_mwynfor_the_sake_of.PREP uher.IM er_mwynfor_the_sake_of.PREP iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S gaelget.V.INFIN+SM edrychlook.V.INFIN fewnin.PREP+SM ito.PREP .
  remember to ask Pamela so that she can look into...
117GLOuh ?
  uher.IM ?
  huh?
120GLO+< achos wedyn uh &hə hym (.) byddi [/] byddi di (y)n gallu eistedd .
  achosbecause.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM hymhmm.IM byddibe.V.2S.FUT byddibe.V.2S.FUT diyou.PRON.2S+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN eisteddsit.V.INFIN .
  because then you'll be able to sit
123GLOall(i) [/] alli di uh arwain y cwrdd a esteS [/] (.) a canu a chwbl o wrth eistedd .
  allibe_able.V.2S.PRES+SM allibe_able.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM uher.IM arwainlead.V.INFIN ythe.DET.DEF cwrddmeeting.N.M.SG aand.CONJ esteEast.N.M.SG aand.CONJ canusing.V.INFIN aand.CONJ chwblall.ADJ+AM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S wrthby.PREP eisteddsit.V.INFIN .
  you could lead the meeting and... and sing and everything sitting down
148GLO+, +< uh rhif y bennod .
  uher.IM rhifnumber.N.M.SG ythe.DET.DEF bennodchapter.N.F.SG+SM .
  ... the chapter number.
151GLO+< a wedyn mae uh +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES uher.IM .
  and then...
152GLOo(eddw)n i awydd gwa(ho)dd uh BerylCS (.) i ganu deuawd efo fi ryw dro yn y gapel bach .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S awydddesire.N.M.SG gwahoddinvite.V.INFIN uher.IM Berylname ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM deuawdduet.N.F.SG efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM rywsome.PREQ+SM droturn.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF gapelchapel.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ .
  I was keen to intvite Beryl to sing a duet with me some time in the little chapel
204GLOpan oedden nhw (y)n dod i_gyd i bractisio (y)r [//] y Gymraeg pan oedd yr ysgol Gymraeg yn uh <cael ei> [//] (.) mynd ymlaen yn fan hyn yn RawsonCS .
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN i_gydall.ADJ ito.PREP bractisiopractice.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT uher.IM caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Rawsonname .
  when they used to all come to practise Welsh, when the Welsh school was being... was going ahead here in Rawson
213GLOa mae rywun yn uh +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT uher.IM .
  and a person does...
219GLOachos bobl uh oedd yn gweithio i_gyd oedden nhw yn_de ?
  achosbecause.CONJ boblpeople.N.F.SG+SM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gweithiowork.V.INFIN i_gydall.ADJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yn_deisn't_it.IM ?
  because they were all people who worked, weren't they?
393GLOdw i (we)di bod [?] (.) meddwl ar hyd yr amser (ba)swn i (y)n hoffi mynd i (y)r uh MisionesCS i (y)r cataratasS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN meddwlthink.V.INFIN aron.PREP hydlength.N.M.SG yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT hoffilike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM Misionesname ito.PREP yrthe.DET.DEF cataratascataract.N.F.PL .
  I've been thinking the whole time that I'd like to go to Misiones, to the waterfalls
415GLO(dy)na chi yr uh +...
  dynathat_is.ADV chiyou.PRON.2P yrthe.DET.DEF uher.IM .
  there you go, the...
507GLOuh (ba)san ni (y)n gallu siarad ar y ffôn efo nhw .
  uher.IM basanbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P ynPRT gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  we could speak to them on the phone
510GLO(ba)sech chi (y)n uh hoffi siarad ar y ffôn, na ?
  basechbe.V.2P.PLUPERF chiyou.PRON.2P ynPRT uher.IM hoffilike.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG nano.ADV ?
  would you like to speak to them on the phone?
530GLOsiŵr yn uh +/.
  siŵrsure.ADJ ynPRT uher.IM .
  certainly in...
538GLOac yn [/] uh yn y GaimanCS fel +/.
  acand.CONJ ynPRT uher.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname fellike.CONJ .
  and in Gaiman, like...
554GLO+< a mae (y)na lawer o [/] uh o uh syrnêm Cymraeg .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM oof.PREP uher.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM syrnêmsurname.N.M.SG CymraegWelsh.N.F.SG .
  and there are a lot of Welsh surnames
554GLO+< a mae (y)na lawer o [/] uh o uh syrnêm Cymraeg .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lawermany.QUAN+SM oof.PREP uher.IM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S uher.IM syrnêmsurname.N.M.SG CymraegWelsh.N.F.SG .
  and there are a lot of Welsh surnames
557GLOna neb yn [/] uh yn gwneud dim ar y (.) gymdeithas chwaith yn_de ?
  nano.ADV nebanyone.PRON ynPRT uher.IM ynPRT gwneudmake.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF gymdeithassociety.N.F.SG+SM chwaithneither.ADV yn_deisn't_it.IM ?
  there's nobody doing anything on the community either, right?
568GLOohCS oes noS maen nhw wedi gweithio ac yn gweithio i gadw (y)r uh +...
  ohoh.IM oesbe.V.3S.PRES.INDEF nonot.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP gweithiowork.V.INFIN acand.CONJ ynPRT gweithiowork.V.INFIN ito.PREP gadwkeep.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF uher.IM .
  oh yes, no, they have worked, and are working to keep the, um...
570GLO+, i_fyny (y)r uh +...
  i_fynyup.ADV yrthe.DET.DEF uher.IM .
  ...up the, um...
598GLO+, mor ychydig o bobl fod wedi (.) cadw eu uh (.) traddodiadau yn_dydy mewn gwlad wahanol .
  morso.ADV ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM fodbe.V.INFIN+SM wediafter.PREP cadwkeep.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P uher.IM traddodiadautraditions.N.M.PL yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG mewnin.PREP gwladcountry.N.F.SG wahanoldifferent.ADJ+SM .
  so few people to have preserved their traditions, isn't it, in a different country

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.