PATAGONIA - Patagonia32: Glossed version

Get Flash to see this player.

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1LOLond oedd hi (y)n deud fod o rhy wlyb fan (y)na oedd .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S rhytoo.ADJ wlybwet.ADJ+SM fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF .
  but she said it was too wet there.
2LOL<mae o (y)n> [/] mae o (y)n cadw yn damp damp .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT cadwkeep.V.INFIN ynPRT dampdamp.ADJ+SM dampdamp.ADJ+SM .
  it stays very damp.
3JOSyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
4JOSond mae (y)r arth [?] yn [/] (..) uh yn +...
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF arthbear.N.M.SG ynPRT uher.IM ynPRT .
  but the bear ...
5LOL++ yn baeddu (y)n bob man .
  ynPRT baeddusoil.V.INFIN ynin.PREP bobeach.PREQ+SM manplace.N.MF.SG .
  ...fouls everywhere.
6JOSxxx yn baeddu ac yn gadael (..) darnau o +/.
  ynPRT baeddusoil.V.INFIN acand.CONJ ynPRT gadaelleave.V.INFIN darnaufragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL ohe.PRON.M.3S .
  [...] fouls and leaves pieces of...
7LOL++ esgyrn .
  esgyrnbones.N.M.PL .
  ...bones.
8JOS+, esgyrn (.) yng nghanol y gwair .
  esgyrnbones.N.M.PL yngmy.ADJ.POSS.1S nghanolmiddle.N.M.SG+NM ythe.DET.DEF gwairhay.N.M.SG .
  ...bones in the middle of the grass.
9JOSmae (y)r masîn yn (..) difetha wedyn .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF masînmachine.N.F.SG ynPRT difetharuin.V.INFIN wedynafterwards.ADV .
  and the machine breaks then.
10LOLmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm.
11LOLie ia .
  ieyes.ADV iayes.ADV .
  yes.
12LOLwel gobeithio ddaw hi (y)n braf .
  welwell.IM gobeithiohope.V.INFIN ddawcome.V.3S.PRES+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT braffine.ADJ .
  well, I hope the weather gets nice.
13LOLmae hi wedi bod yn oer achos +...
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT oercold.ADJ achosbecause.CONJ .
  it has been cold because...
14JOS(y)chydig bach yn gymylog heddiw .
  ychydiga_little.QUAN bachsmall.ADJ ynPRT gymylogcloudy.ADJ+SM heddiwtoday.ADV .
  a bit cloudy today.
15LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
16LOLos (y)dy (h)i (y)n oer (dy)dy rywun ddim awydd symud allan o (y)r tŷ .
  osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT oercold.ADJ dydybe.V.3S.PRES.NEG rywunsomeone.N.M.SG+SM ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG symudmove.V.INFIN allanout.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  if it's cold one doesn't feel like leaving the house.
17JOSxxx .
  .
  
18JOSbuenoS (.) be arall sy isio ?
  buenowell.E bewhat.INT arallother.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL isiowant.N.M.SG ?
  okay, what else do we need?
19LOLmmhm bydd raid i ni +...
  mmhmmmhm.IM byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P .
  mmhm, we will need to...
20LOL<fedrwn ni fynd> [/] (.) ia fedrwn ni fynd cyn cinio (..) rŵan i nôl xxx .
  fedrwnbe_able.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P fyndgo.V.INFIN+SM iayes.ADV fedrwnbe_able.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P fyndgo.V.INFIN+SM cynbefore.PREP ciniodinner.N.M.SG rŵannow.ADV ito.PREP nôlfetch.V.INFIN .
  yes, we can go before lunch now, to get some [...].
21JOS+< ehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
22JOShwyrach mm +...
  hwyrachperhaps.ADV mmmm.IM .
  later, mm...
23LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
24JOSbe wneith (.) parti IoloCS efo (y)r bwyd .
  bewhat.INT wneithdo.V.3S.FUT+SM partiparty.N.M.SG Ioloname efowith.PREP yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG .
  what will Iolo's party with the food.
25JOS<oedd o (y)n> [?] wneud y bwyd ei hunan .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG .
  he used to make the food himself.
26LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
27LOL<yntau oedd y problem> [?] .
  yntauhe.PRON.EMPH.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF problemproblem.N.MF.SG .
  that was the problem.
28LOLmi oedd xxx byth ynglŷn â [//] (..) ag be mae o yn mynd i fwyta .
  miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF bythnever.ADV ynglŷnabout.PREP âwith.PREP agwith.PREP bewhat.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fwytaeat.V.INFIN+SM .
  [...] never used to [...] in relation to what he's going to eat.
29LOL&=cough brynwn ni rywbeth reit hawdd i wneud a +...
  brynwnbuy.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P rywbethsomething.N.M.SG+SM reitquite.ADV hawddeasy.ADJ ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM aand.CONJ .
  we'll buy something easy to make and...
30JOSa mae (y)r slipars efo fi maen nhw (y)n dechrau torri .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF sliparsslippers.N.M.PL efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dechraubegin.V.INFIN torribreak.V.INFIN .
  and the slippers I have are beginning to tear.
31JOSmae raid i fi gael slipars newydd .
  maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM gaelget.V.INFIN+SM sliparsslippers.N.M.PL newyddnew.ADJ .
  I have to get new slippers.
32LOLohCS &=laugh .
  ohoh.IM .
  oh.
33LOL&=cough .
  .
  
34LOLfydd raid ti ddisgwyl nes fydd pre(s) [/] [=! laugh] pres y gwlân wedi &=laugh +...
  fyddbe.V.3S.FUT+SM raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S ddisgwylexpect.V.INFIN+SM nesnearer.ADJ.COMP fyddbe.V.3S.FUT+SM presmoney.N.M.SG presmoney.N.M.SG ythe.DET.DEF gwlânwool.N.M.SG wediafter.PREP .
  we'll have to wait until the wool money has...
35JOSpan fydden nhw wedi (.) cael pres y gwlân .
  panwhen.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP caelget.V.INFIN presmoney.N.M.SG ythe.DET.DEF gwlânwool.N.M.SG .
  when they will have had the wool money.
36LOL+< &=laugh .
  .
  
37LOL&=laugh .
  .
  
38LOLohCS diar &=laugh .
  ohoh.IM diardear.IM .
  oh dear.
39JOSddim [/] ddim [/] (.) ddim cyflog yn ffyddlon efo ni bob mis .
  ddimnot.ADV+SM ddimnot.ADV+SM ddimnot.ADV+SM cyflogwage.N.MF.SG ynPRT ffyddlonfaithful.ADJ efowith.PREP niwe.PRON.1P bobeach.PREQ+SM mismonth.N.M.SG .
  we don't have a reliable salary every month.
40LOL&=laugh .
  .
  
41LOL&=laugh .
  .
  
42LOLohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
43LOL<dw (ddi)m we(di)> [/] dw i (ddi)m wedi gweld rei fath â rei (y)na wyt ti yn gwisgo .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN reisome.PREQ+SM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ reisome.PRON+SM ynathere.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gwisgodress.V.INFIN .
  I haven't seen any like the ones you're wearing.
44LOLdw i ddim yn gwybod os ydyn nhw wedi dod â [?] xxx .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dodcome.V.INFIN âwith.PREP .
  I don't know if they have brought [...].
45JOSxxx .
  .
  
46LOL+< i (y)r madrileñaS maen nhw (y)n addo dod â nhw .
  ito.PREP yrthe.DET.DEF madrileñamadrilenian.ADJ.F.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT addopromise.V.INFIN.[or].promise.V.INFIN+SM dodcome.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  they promise to bring them for the woman from Madrid.
47JOSmaen nhw [/] (.) maen nhw i gael yn rywle siŵr .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM ynin.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM siŵrsure.ADJ .
  they must be available somewhere.
48LOL+< bydd raid gofyn .
  byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM gofynask.V.INFIN .
  have to ask.
49LOLbydd raid i ni fynd i ofyn &=laugh .
  byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP ofynask.V.INFIN+SM .
  we'll have to go and ask.
50JOSddim licio (y)r slipars mawr (y)na sy (y)n dod rŵan (.) i (y)r bobl ifanc .
  ddimnot.ADV+SM liciolike.V.INFIN yrthe.DET.DEF sliparsslippers.N.M.PL mawrbig.ADJ ynathere.ADV sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN rŵannow.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ifancyoung.ADJ .
  don't like those big slippers that are coming along for the young people now.
51LOLxxx .
  .
  
52LOLmaen nhw (y)n gyfforddus iawn .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gyffordduscomfortable.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  they are very comfortable.
53LOL(ta)set ti (y)n gwisgo parCS o rei (y)na unwaith (ba)set ti (y)n gweld mor [?] +...
  tasetbe.V.2S.PLUPERF.HYP tiyou.PRON.2S ynPRT gwisgodress.V.INFIN parpair.N.M.SG oof.PREP reisome.PRON+SM ynathere.ADV unwaithonce.ADV basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN morso.ADV .
  if you wore a pair of those once you'd see how...
54JOS+< na maen nhw (y)n rhy mawr .
  nano.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT rhytoo.ADJ mawrbig.ADJ .
  no, they are too big.
55LOLmeddal neis ac yn arbennig ar_gyfer cerdded i bob [/] (.) bob man .
  meddalsoft.ADJ neisnice.ADJ acand.CONJ ynPRT arbennigspecial.ADJ ar_gyferfor.PREP cerddedwalk.V.INFIN ito.PREP bobeach.PREQ+SM bobeach.PREQ+SM manplace.N.MF.SG .
  nice and soft, especially for walking all over the place.
56LOLganol cerrig neu +...
  ganolmiddle.N.M.SG+SM cerrigstones.N.F.PL neuor.CONJ .
  between stones or...
57JOSdw i yn licio alpargatasS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN alpargatasespadrille.N.F.PL .
  I like espadrilles.
58LOLia (.) (dy)na fo .
  iayes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, there you go.
59LOLmae alpargatasS yn brifo .
  maebe.V.3S.PRES alpargatasespadrille.N.F.PL ynPRT brifohurt.V.INFIN .
  espadrilles hurt.
60LOLmae dy goesau di yn mynd i frifo .
  maebe.V.3S.PRES dyyour.ADJ.POSS.2S goesauleg.N.F.PL+SM diyou.PRON.2S+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP frifohurt.V.INFIN+SM .
  your legs are going to hurt.
61LOLti (y)n +...
  tiyou.PRON.2S ynPRT .
  you are...
62JOSahCS .
  ahah.IM .
  ah.
63LOLachos does (y)na ddim sawdl efo nhw .
  achosbecause.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM sawdlheel.N.F.SG efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  because they don't have a heel.
64JOSahCS maen nhw (y)n wneud yn iawn .
  ahah.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  ah, they do the job fine.
65LOLbuenoS [?] (.) (dy)na fo .
  buenowell.E dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  okay, that's it then.
66JOSmaen nhw (y)n wneud yn iawn i gerdded yn xxx .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT iawnOK.ADV ito.PREP gerddedwalk.V.INFIN+SM ynPRT .
  they do fine for walking in [...].
67LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
68JOSpeth bach neis <efo (y)r> [/] efo (y)r boi yma .
  peththing.N.M.SG bachsmall.ADJ neisnice.ADJ efowith.PREP yrthe.DET.DEF efowith.PREP yrthe.DET.DEF boilad.N.M.SG ymahere.ADV .
  that guy has a nice little thing.
69LOLuh +...
  uher.IM .
  uh ...
70JOSlle [?] mae wedi < brynu fo> [?] ?
  llewhere.INT maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP brynubuy.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S ?
  where has he bought it?
71JOSdod â fo o Cymru siŵr .
  dodcome.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S oof.PREP CymruWales.N.F.SG.PLACE siŵrsure.ADJ .
  must have brought it from Wales.
72JOSehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
73LOL&=cough .
  .
  
74JOS(ba)sai fo (y)n ffitio i fi ?
  basaibe.V.3S.PLUPERF fohe.PRON.M.3S ynPRT ffitiofit.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ?
  would it fit me?
75LOLehCS ?
  eheh.IM ?
  what?
76JOS(h)wyrach (fa)sai fo (y)n ffitio fi &=laugh .
  hwyrachperhaps.ADV fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM fohe.PRON.M.3S ynPRT ffitiofit.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM .
  maybe it would fit me.
77LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
78LOLia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes, indeed.
79JOSa mae xxx wedi mynd â tarw <ddaru o> [?] brynu (y)n yr exposiciónS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP tarwbull.N.M.SG ddarudo.V.123SP.PAST oof.PREP brynubuy.V.INFIN+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF exposiciónexposure.N.F.SG .
  and [...] has taken a bull that he bought at the exhibition.
80JOS&=grunt .
  .
  
81JOSfe brynodd o (..) tarw i [/] (.) i JosephCS .
  fePRT.AFF brynoddbuy.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S tarwbull.N.M.SG ito.PREP ito.PREP Josephname .
  he bought a bull for Joseph.
82LOLahCS ia ?
  ahah.IM iayes.ADV ?
  did he?
83JOSdo do .
  doyes.ADV.PAST doyes.ADV.PAST .
  yes.
84JOSsiŵr bod o (.) wedi mynd â nhw lawr (.) i (y)r afon fawr .
  siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P lawrdown.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM .
  I'm sure he has taken them down to the big river.
85LOL<ffordd oedd o> [?] (y)n mynd â nhw te [?] ?
  fforddway.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P tebe.IM ?
  how did he take them then?
86LOLahCS talu talu rywun mynd nhw .
  ahah.IM talupay.V.INFIN talupay.V.INFIN rywunsomeone.N.M.SG+SM myndgo.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  ah, paying, he paid someone to take them.
87JOSia siŵr .
  iayes.ADV siŵrsure.ADJ .
  yes, of course.
88LOLahCS .
  ahah.IM .
  ah.
89JOStalu tryc yn mynd â nhw .
  talupay.V.INFIN tryctruck.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  paid a lorry to take them.
90LOLohCS diar .
  ohoh.IM diardear.IM .
  oh dear.
91LOL<be y@s:spa> [?] dim ond tarw oedd o (y)n prynu neu oedd o yn prynu heffrod (he)fyd ?
  bewhat.INT yand.CONJ dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ tarwbull.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT prynubuy.V.INFIN neuor.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT prynubuy.V.INFIN heffrodheifer.N.F.PL hefydalso.ADV ?
  what, and did he only buy a bull, or did he buy heifers as well?
92JOS[- spa] +< no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  no no.
93JOS[- spa] compró [/] compró dos .
  compróbuy.V.3S.PAST compróbuy.V.3S.PAST dostwo.NUM .
  he bought two.
94LOL[- spa] compró dos toros .
  compróbuy.V.3S.PAST dostwo.NUM torosbull.N.M.PL .
  he bought two bulls.
95LOLohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
96JOS[- spa] xxx no .
  nonot.ADV .
  [...] no.
97LOLohCS yndy .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  oh, yes.
98LOLa be fydd o (y)n wneud efo heffrod ni ?
  aand.CONJ bewhat.INT fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP heffrodheifer.N.F.PL niwe.PRON.1P ?
  and what will he do with our heifers?
99LOLfydd yn inseminarS nhw neu +..?
  fyddbe.V.3S.FUT+SM ynPRT inseminarinseminate.V.INFIN nhwthey.PRON.3P neuor.CONJ ?
  will he inseminate them or...?
100JOSdw i (ddi)m [?] gwybod be mae o (y)n wneud .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM .
  I don't know what he does.
101JOS&=noise .
  .
  
102LOLa be ddywedodd y gwas (.) yn [/] yn xxx ?
  aand.CONJ bewhat.INT ddywedoddsay.V.3S.PAST+SM ythe.DET.DEF gwasservant.N.M.SG ynPRT ynPRT ?
  and what did the servant say in [...]?
103LOL(y)dy o (y)n meddwl dod i [/] i weld y doctorCS eto neu be mae o (y)n mynd i wneud ?
  ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN dodcome.V.INFIN ito.PREP ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF doctordoctor.N.M.SG etoagain.ADV neuor.CONJ bewhat.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ?
  is he thinking of coming to see the doctor again, or what is he going to do?
104LOLmi ddeudais i wrtho fo am ddod .
  miPRT.AFF ddeudaissay.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wrthoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S amfor.PREP ddodcome.V.INFIN+SM .
  I told him to come.
105JOSia .
  iayes.ADV .
  yes.
106JOSmae (y)n mynd i ddod (.) wythnos nesa siŵr .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM wythnosweek.N.F.SG nesanext.ADJ.SUP siŵrsure.ADJ .
  he's going to come next week, I guess.
107LOLohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
108LOLa mynd i weld y doctor esgyrn (y)ma eto ?
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF doctordoctor.N.M.SG esgyrnbones.N.M.PL ymahere.ADV etoagain.ADV ?
  and go and see the bone doctor again?
109JOSia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes.
110LOLmwyn i hwnna gael (..) deud bod nhw (y)n iawn .
  mwynmineral.N.M.SG.[or].sake.N.M.SG ito.PREP hwnnathat.PRON.DEM.M.SG gaelget.V.INFIN+SM deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV .
  so that he can say that they are okay.
111JOS(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it.
112LOL(y)dy o yn teimlo (y)n iawn (.) neu (y)dy o (y)n cwyno ?
  ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT teimlofeel.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV neuor.CONJ ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT cwynocomplain.V.INFIN ?
  does he feel alright, or does he complain?
113JOSyndy mae (y)n iawn de .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV debe.IM+SM .
  yes, he is fine.
114LOL(dy)dy o (y)n cael rywbeth i gym(r)yd ryw meddyginiaeth [?] ti (y)n gwybod ?
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP gymrydtake.V.INFIN+SM rywsome.PREQ+SM meddyginiaethmedicine.N.F.SG tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN ?
  does he get anything to take, any medication, do you know?
115JOS+< dw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know.
116JOSdw (ddi)m (gwy)bod .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know.
117LOL&=grunt .
  .
  
118LOLdiar mi .
  diardear.IM miPRT.AFF .
  
119LOL&=cough .
  .
  
120JOS[- spa] xxx hoy no hubo novedades en la televisión ?
  hoytoday.ADV nonot.ADV hubohave.V.3S.PAST novedadesnovelty.N.F.PL enin.PREP lathe.DET.DEF.F.SG televisiónTV.N.F.SG ?
  was there any news on TV today ?
121JOS[- spa] nada nuevo ?
  nadanothing.PRON nuevonew.ADJ.M.SG ?
  nothing new ?
122LOL+< xxx .
  .
  
123LOL[- spa] no miramos el noticioso .
  nonot.ADV miramoslook.V.1P.PAST.[or].look.V.1P.PRES elthe.DET.DEF.M.SG noticiosonews.ADJ.M.SG .
  we didn't watch the news.
124JOSmm ?
  mmmm.IM ?
  mm?
125LOL[- spa] <no miramos> [///] yo no me acordé del noticioso de acá para ver nada esta mañana .
  nonot.ADV miramoslook.V.1P.PAST.[or].look.V.1P.PRES yoI.PRON.SUB.MF.1S nonot.ADV meme.PRON.OBL.MF.1S acordéremind.V.1S.PAST delof_the.PREP+DET.DEF.M.SG noticiosonews.ADJ.M.SG deof.PREP acáhere.ADV parafor.PREP versee.V.INFIN nadanothing.PRON estathis.ADJ.DEM.F.SG mañanamorning.N.F.SG .
  I didn't remember the news this morning, so I didn't see anything.
126JOS[- spa] al final no miramos nada a la mañana .
  alto_the.PREP+DET.DEF.M.SG finalfinal.ADJ.MF.SG nonot.ADV miramoslook.V.1P.PAST.[or].look.V.1P.PRES nadanothing.PRON ato.PREP lathe.DET.DEF.F.SG mañanamorning.N.F.SG .
  in the end we didn't watch anything this morning.
127LOL&=cough .
  .
  
128JOS<mae (y)r uh> [/] <mae (y)r bore> [/] mae (y)r bore yn mynd yn blaen .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF boremorning.N.M.SG maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF boremorning.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG .
  the morning is getting on.
129JOSfydda i ddim wneud dim_byd yn diwedd .
  fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV ynPRT diweddend.N.M.SG .
  I won't have done anything in the end.
130LOLhuh ?
  huhhuh.IM ?
  huh?
131LOLdim wedi gorffen eto .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN etoagain.ADV .
  not finished yet.
132JOSehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
133LOL(dy)dy (y)r bore ddim wedi gorffen eto meddai fi .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF boremorning.N.M.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN etoagain.ADV meddaisay.V.3S.IMPERF fiI.PRON.1S+SM .
  the morning isn't over yet, I said.
134JOSohCS <mae o> [/] mae o ar ei hanner .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S aron.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S hannerhalf.N.M.SG .
  oh, it's half way.
135LOL+< xxx .
  .
  
136LOLgawn ni amser i +...
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P amsertime.N.M.SG ito.PREP .
  we'll have time to...
137JOS++ wneud rywbeth .
  wneudmake.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  ...do something.
138LOLi fynd i nôl (.) tipyn o neges cyn mynd .
  ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP nôlfetch.V.INFIN tipynlittle_bit.N.M.SG oof.PREP negesmessage.N.F.SG cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN .
  to go and do some shopping before going.
139LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
140JOSar_ôl <i (y)r> [/] (.) i <(y)r boi> [/] (..) yr boi BangorCS yma gorffen efo ni &=laugh .
  ar_ôlafter.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF boilad.N.M.SG yrthe.DET.DEF boilad.N.M.SG Bangorname ymahere.ADV gorffencomplete.V.INFIN efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  once that guy from Bangor has finished with us.
141LOL&=laugh .
  .
  
142LOLia &=cough .
  iayes.ADV .
  yes.
143JOSoedd (y)na ddigon o fwyd hen(o) [//] uh neithiwr yn y swper .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ddigonenough.QUAN+SM oof.PREP fwydfood.N.M.SG+SM henotonight.ADV uher.IM neithiwrlast_night.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF swpersupper.N.MF.SG .
  there was enough food at the dinner last night.
144LOLoedd <o(eddw)n i> [/] <o(eddw)n i> [/] o(eddw)n i (y)n gweld <na fod o (y)n> [?] fwyd neis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN naPRT.NEG fodbe.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT fwydfood.N.M.SG+SM neisnice.ADJ .
  yes, I saw that there was nice food.
145LOLond o(eddw)n i +"/.
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  but I went:
146LOL+" ohCS ohCS na well i fi beidio bwyta .
  ohoh.IM ohoh.IM nano.ADV wellbetter.ADJ.COMP+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM beidiostop.V.INFIN+SM bwytaeat.V.INFIN .
  oh, I'd better not eat.
147LOLachos o(eddw)n i (we)di bwyta (.) dipyn o deisen yn_ystod y pnawn .
  achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP bwytaeat.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP deisencake.N.F.SG+SM yn_ystodduring.PREP ythe.DET.DEF pnawnafternoon.N.M.SG .
  because I had eaten quite a bit of cake during the afternoon.
148JOSoedd (y)na rywun [/] rywun wedi mynd â twrci (y)na .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV rywunsomeone.N.M.SG+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP twrciturkey.N.M.SG ynathere.ADV .
  someone had taken a turkey there.
149LOLtwrci ?
  twrciturkey.N.M.SG ?
  a turkey?
150JOSia .
  iayes.ADV .
  yes.
151LOLhym +...
  hymhmm.IM .
  hmmm...
152JOSbwytais i (.) darn o dwrci .
  bwytaiseat.V.1S.PAST iI.PRON.1S darnpiece.N.M.SG oof.PREP dwrciturkey.N.M.SG+SM .
  I ate a piece of turkey.
153LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
154LOLoedd oedd (y)na lot [//] digon o fwyd i weld (y)na .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN digonenough.QUAN oof.PREP fwydfood.N.M.SG+SM ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ynathere.ADV .
  yes, there was plenty of food there.
155JOSneu cyw [/] cyw fawr iawn oedd o ?
  neuor.CONJ cywchick.N.M.SG cywchick.N.M.SG fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  or was it a very large chicken?
156JOSna twrci oedd o .
  nano.ADV twrciturkey.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  no, it was a turkey.
157LOLohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
158LOLa <roedd yna> [/] oedd yna griw o bobl (y)na yn_doedd ?
  aand.CONJ roeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV griwcrew.N.M.SG+SM oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM ynathere.ADV yn_doeddbe.V.3S.IMPERF.TAG ?
  and there were quite a few people there, weren't there?
159LOL<dw (ddi)m (gwyb)od> [?] faint .
  dwbe.V.1S.PRES ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN faintsize.N.M.SG+SM .
  I don't know how many.
160JOS+< oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
161LOLond siŵr bod (y)na &d dros hanner cant yn_doedd ?
  ondbut.CONJ siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN ynathere.ADV drosover.PREP+SM hannerhalf.N.M.SG canthundred.N.M.SG yn_doeddbe.V.3S.IMPERF.TAG ?
  but I'm sure there were over fifty, weren't there?
162JOSoedd mae (y)n siŵr siŵr .
  oeddbe.V.3S.IMPERF maebe.V.3S.PRES ynPRT siŵrsure.ADJ siŵrsure.ADJ .
  yes, must have been, I'm sure.
163LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
164LOL<oedd (y)na> [/] (.) oedd (y)na fwyd yn sbâr ar y bwrdd wedyn yn y +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV fwydfood.N.M.SG+SM ynPRT sbârspare.ADJ aron.PREP ythe.DET.DEF bwrddtable.N.M.SG wedynafterwards.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  there was food left over on the table afterwards at the...
165JOSohCS oedd ?
  ohoh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ?
  was there?
166LOL+, yn y diwedd .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF diweddend.N.M.SG .
  ...at the end.
167JOSdoedd (y)na ddim canu (y)na .
  doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM canusing.V.INFIN ynathere.ADV .
  there was no singing there.
168JOStro cynta i [/] (.) i Cymry wneud rywbeth heb canu dim_byd .
  troturn.N.M.SG cyntafirst.ORD ito.PREP ito.PREP CymryWelsh_people.N.M.PL wneudmake.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM hebwithout.PREP canusing.V.INFIN dim_bydnothing.ADV .
  first time for Welsh people to do something without singing anything.
169LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
170LOLie xxx <oedd (y)na rywun (we)di> [?] meddwl .
  ieyes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV rywunsomeone.N.M.SG+SM wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN .
  yes [...] that anyone had thought.
171LOLyn ganu ynde .
  ynPRT ganusing.V.INFIN+SM yndeisn't_it.IM .
  singing.
172JOSoedd oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes.
173JOSoedd EnidCS (y)na ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF Enidname ynathere.ADV ?
  was Enid there?
174LOLie .
  ieyes.ADV .
  yes.
175JOS+, ddim (y)na .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  ...not there.
176JOSneb yn codi i canu (y)na .
  nebanyone.PRON ynPRT codilift.V.INFIN ito.PREP canusing.V.INFIN ynathere.ADV .
  no-one stood up to sing there.
177LOLond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but that's it.
178LOLmae (y)n ryfedd meddwl bod y &b bobl (y)ma &=cough (.) bobl mewn oed <(ba)set ti (y)n deud> [?] ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT ryfeddstrange.ADJ+SM meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM ymahere.ADV boblpeople.N.F.SG+SM mewnin.PREP oedage.N.M.SG basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN ?
  it's strange to think that these people, older people, would you say?
179LOLa bod y daith mor bell a mor +//.
  aand.CONJ bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF daithjourney.N.F.SG+SM morso.ADV bellfar.ADJ+SM aand.CONJ morso.ADV .
  and that the journey is so far and so...
180LOLa maen nhw (y)n dod a dod ryw ddwy neu dair neu bedwar gwaith ynde .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN aand.CONJ dodcome.V.INFIN rywsome.PREQ+SM ddwytwo.NUM.F+SM neuor.CONJ dairthree.NUM.F+SM neuor.CONJ bedwarfour.NUM.M+SM gwaithtime.N.F.SG yndeisn't_it.IM .
  and they come repeatedly, about two or three or four times.
181LOLmaen nhw (y)n +/.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT .
  they...
182JOS++ licio dod yma felly .
  liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN ymahere.ADV fellyso.ADV .
  ...like coming here.
183LOLmaen nhw &a awydd dod (y)n_ôl awydd dod (y)n_ôl .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  they want to come back, want to come back.
184LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
185LOLa teithio lawr i ComodoroCS a [/] a dod (y)n_ôl yn y bws yn +...
  aand.CONJ teithiotravel.V.INFIN lawrdown.ADV ito.PREP Comodoroname aand.CONJ aand.CONJ dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG ynPRT .
  and travel down to Comodoro and come back on the bus in...
186LOLohCS fyddan nhw wedi mwynhau yr daith .
  ohoh.IM fyddanbe.V.3P.FUT+SM nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP mwynhauenjoy.V.INFIN yrthe.DET.DEF daithjourney.N.F.SG+SM .
  oh, they will have enjoyed the journey.
187LOLoedd y [/] (.) y dyn (y)na (y)n deud <bod yr> [//] (.) &=cough (.) bod &n y lle i weld yn dlws .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG ynathere.ADV ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ynPRT dlwspretty.ADJ+SM .
  that man said the place looked beautiful.
188LOLefo xxx draw wrth_gwrs o_gwmpas xxx noS ?
  efowith.PREP drawyonder.ADV wrth_gwrsof_course.ADV o_gwmpasaround.ADV nonot.ADV ?
  with [...] over there of course around [...], isn't it?
189JOSxxx .
  .
  
190LOL[- spa] el valle de Gobernador_CostaCS por ahí .
  elthe.DET.DEF.M.SG vallevalley.N.M.SG deof.PREP Gobernador_Costaname porfor.PREP ahíthere.ADV .
  the valley of Gobernador Costa around there.
191JOSajáCS .
  ajáaha.IM .
  aha.
192LOL[- spa] así que +...
  asíthus.ADV quethat.CONJ .
  so ...
193LOL&=cough .
  .
  
194JOSwedi gyrru draw .
  wediafter.PREP gyrrudrive.V.INFIN drawyonder.ADV .
  driven over.
195LOL[- spa] +, que veía +//.
  quethat.CONJ veíasee.V.13S.IMPERF .
  what did I see.
196JOS+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
197JOShwyrach +...
  hwyrachperhaps.ADV .
  maybe.
198JOS[- spa] valle GénovaCS .
  vallevalley.N.M.SG Génovaname .
  Genoa valley.
199LOL[- spa] claro que veía valles hermosos con &an muchos animales y +...
  claroof_course.E quethat.CONJ veíasee.V.13S.IMPERF vallesvalley.N.M.PL hermososbeautiful.ADJ.M.PL conwith.PREP muchosmany.PRON.M.PL animalesanimal.ADJ.M.PL.[or].animal.N.M.PL.[or].warm.V.2S.IMPER+LES[PRON.MF.3P] yand.CONJ .
  of course he saw beautiful valleys with a lot of animals and...
200LOL[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes.
201JOS[- spa] es mimosa pampa chica .
  esbe.V.3S.PRES mimosamimosa.N.F.SG pampapampa.N.F.SG chicalad.N.F.SG .
  the pampa is beautiful.
202LOL[- spa] sí bueno .
  yes.ADV buenowell.E .
  yes well.
203LOL&=clears_throat .
  .
  
204LOLwnes i (ddi)m gofyn lle oedden nhw na .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gofynask.V.INFIN llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P nano.ADV .
  I didn't ask where they were staying, no.
205LOL<os mai> [?] yn aros mewn gwesty oedden nhw (y)n +...
  osif.CONJ maithat_it_is.CONJ.FOCUS ynPRT aroswait.V.INFIN mewnin.PREP gwestyhotel.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT .
  whether they were staying at a hotel...
206LOLneu oedden nhw (y)n aros efo NerysCS yn ComodoroCS .
  neuor.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN efowith.PREP Nerysname ynin.PREP Comodoroname .
  or whether they were staying with Nerys in Comodoro.
207JOS+< xxx .
  .
  
208LOLdw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know.
209LOL&=cough .
  .
  
210JOSwel efo NerysCS siŵr .
  welwell.IM efowith.PREP Nerysname siŵrsure.ADJ .
  well, with Nerys probably.
211LOLoedd o (y)n deud bod um (.) GeraintCS brawd NerysCS yn byw reit yn ei hymyl hi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN umum.IM Geraintname brawdbrother.N.M.SG Nerysname ynPRT bywlive.V.INFIN reitquite.ADV ynPRT eiher.ADJ.POSS.F.3S hymyledge.N.F.SG+H hishe.PRON.F.3S .
  he said that Geraint, Nerys' brother, lived right next to them.
212LOL&=cough mae hynny lot o beth yn_dydy ?
  maebe.V.3S.PRES hynnythat.PRON.DEM.SP lotlot.QUAN oof.PREP bethwhat.INT yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  that's worth a lot, isn't it?
213LOLcwmni iddi .
  cwmnicompany.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  company for her.
214LOL&=cough .
  .
  
215LOLhym +...
  hymhmm.IM .
  hmm...
216LOLoedd (y)na un dynes yn deud bod hi (y)n meddwl (.) &=cough bod hi (we)di cael ei siomi braidd oedd [?] [//] (.) yn EsquelCS achos bod hi (y)n meddwl bod (y)na <ddim llawer> [///] ddim [/] ddim gweld Cymry .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV unone.NUM dyneswoman.N.F.SG ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S siomidisappoint.V.INFIN braiddrather.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynin.PREP Esquelname achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM llawermany.QUAN ddimnot.ADV+SM ddimnot.ADV+SM gweldsee.V.INFIN CymryWelsh_people.N.M.PL .
  one woman said that she thought she had been quite disappointed with Esquel because she didn't see Welsh people of course, she was... was...
217LOLwrth_gwrs (ba)sai hi (ddi)m (we)di [?] gwybod .
  wrth_gwrsof_course.ADV basaibe.V.3S.PLUPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gwybodknow.V.INFIN .
  of course, she wouldn't have known.
218JOSpwy oedd yn deud ?
  pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT deudsay.V.INFIN ?
  who said so?
219LOL+< a +/.
  aand.CONJ .
  and...
220LOLun o (y)r (.) gwragedd (y)ma oedd wedi bod yn ComodoroCS .
  unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF gwrageddwives.N.F.PL ymahere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP Comodoroname .
  one of these women who had been in Comodoro.
221JOSmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
222LOLac bod hi (..) ddim yn gweld arwyddion Cymraeg yn ddim un man fath â (y)n GaimanCS .
  acand.CONJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN arwyddionsigns.N.MF.PL CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT ddimnot.ADV+SM unone.NUM manplace.N.MF.SG fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ ynin.PREP Gaimanname .
  and had not seen any Welsh signs anywhere like in Gaiman.
223LOLwel wrth_gwrs mae +//.
  welwell.IM wrth_gwrsof_course.ADV maebe.V.3S.PRES .
  well of course it...
224LOLo(eddw)n i (y)n deu(d) (wr)thi bod pentre bach (y)dy GaimanCS xxx +...
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S bodbe.V.INFIN pentrevillage.N.M.SG bachsmall.ADJ ydybe.V.3S.PRES Gaimanname .
  I was telling her that Gaiman is a smell village [...]...
225LOLmae EsquelCS [/] (.) mae EsquelCS lot mwy .
  maebe.V.3S.PRES Esquelname maebe.V.3S.PRES Esquelname lotlot.QUAN mwymore.ADJ.COMP .
  Esquel is much bigger.
226JOS+< dim ond un stryd sydd yn GaimanCS .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ unone.NUM strydstreet.N.F.SG syddbe.V.3S.PRES.REL ynin.PREP Gaimanname .
  in Gaiman there's only one street.
227LOLehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
228JOSdim ond un stryd sydd yn GaimanCS .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ unone.NUM strydstreet.N.F.SG syddbe.V.3S.PRES.REL ynin.PREP Gaimanname .
  in Gaiman there's only one street.
229LOLia ia wel +...
  iayes.ADV iayes.ADV welwell.IM .
  yes, well...
230JOSjyst iawn .
  jystjust.ADV iawnOK.ADV .
  almost.
231LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
232LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
233LOL&=cough .
  .
  
234JOSond <maen nhw (y)n> [/] (.) maen nhw (y)n roid enwau Cymraeg yn GaimanCS (.) i [/] (..) i (y)r twristiaid .
  ondbut.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT roidgive.V.INFIN+SM enwaunames.N.M.PL CymraegWelsh.N.F.SG ynin.PREP Gaimanname ito.PREP ito.PREP yrthe.DET.DEF twristiaidtourist.N.M.PL .
  but they put Welsh names in Gaiman, for the tourists.
235LOLia ia i dynnu sylw debyg iawn .
  iayes.ADV iayes.ADV ito.PREP dynnudraw.V.INFIN+SM sylwcomment.N.M.SG debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  yes, to get attention I guess.
236JOStynnu sylw nhw uh .
  tynnudraw.V.INFIN sylwcomment.N.M.SG nhwthey.PRON.3P uher.IM .
  get their attention.
237LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
238LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
239LOLond oedd oedd y ddynes yma wedi cael ei phlesio neithiwr .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ddyneswoman.N.F.SG+SM ymahere.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S phlesioplease.V.INFIN+AM neithiwrlast_night.ADV .
  but this woman last night had been pleased.
240LOLroedd hi (y)n gweld &=laugh [/] gweld fod gymaint o Gymry a [/] (.) a pobl heb fod yn Gymraeg yn cym(r)yd diddordeb yn [/] (.) yn y gymdeithas .
  roeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN gweldsee.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP GymryWelsh_people.N.M.PL+SM aand.CONJ aand.CONJ poblpeople.N.F.SG hebwithout.PREP fodbe.V.INFIN+SM ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT cymrydtake.V.INFIN diddordebinterest.N.M.SG ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF gymdeithassociety.N.F.SG+SM .
  she had seen that so many Welsh people and people who weren't Welsh were taking an interest in the society.
241LOL<oedd hi (y)n> [/] oedd hi (y)n teimlo (y)n iawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT teimlofeel.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  she felt good.
242LOL&=cough .
  .
  
243LOLmm .
  mmmm.IM .
  mm.
244LOLa oedd y bachgen yna buodd efo ni +//.
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG ynathere.ADV buoddbe.V.3S.PAST efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  and the boy who went with us was there...
245LOLfachgen yna sy (y)n ysgrifennu .
  fachgenboy.N.M.SG+SM ynathere.ADV sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT ysgrifennuwrite.V.INFIN .
  that boy who writes.
246LOL+, (.) oedd o (y)n nabod [/] (..) nabod uh (..) bachgen un o (y)r gwragedd (y)ma (he)fyd (.) sydd yn gweithio draw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN nabodknow_someone.V.INFIN uher.IM bachgenboy.N.M.SG unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF gwrageddwives.N.F.PL ymahere.ADV hefydalso.ADV syddbe.V.3S.PRES.REL ynPRT gweithiowork.V.INFIN drawyonder.ADV .
  he knew the son of one of these women too, who works over there.
247LOLmae o (y)n gweithio mewn teledu .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweithiowork.V.INFIN mewnin.PREP teledutelevision.N.M.SG .
  he works in television.
248JOSohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
249LOL&=clears_throat mae o yn <gweithio yn tel(edu)> [//] wneud rhaglenni i (y)r teledu a pethau fel (y)na meddai hi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynPRT teledutelevise.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM rhaglenniprogrammes.N.F.PL.[or].programme.V.2S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellike.CONJ ynathere.ADV meddaisay.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  he makes TV programmes and things like that she said.
250LOL&=cough .
  .
  
251JOSxxx yn Caerdydd ?
  ynin.PREP CaerdyddCardiff.NAME.PLACE ?
  [...] in Cardiff ?
252LOL&=noise ?
  ?
  
253JOSCaerdydd ?
  CaerdyddCardiff.NAME.PLACE ?
  Cardiff?
254LOLna +//.
  nano.ADV .
  no.
255LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
256LOLia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes.
257JOSa (dy)dyn nhw ddim +/.
  aand.CONJ dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM .
  and they aren't...
258LOLa (we)dyn o(eddw)n i (y)n deu(d) (wr)thi mai dyna be mae [/] (..) mae Gwilym yn wneud efo ni ynde .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S maithat_it_is.CONJ.FOCUS dynathat_is.ADV bewhat.INT maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES Gwilymname ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP niwe.PRON.1P yndeisn't_it.IM .
  and then I was telling her that that's what Gwilym does with us.
259LOLa dyna be mae Gwilym (we)di licio xxx pan mae o (y)n fach ynde xxx .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV bewhat.INT maebe.V.3S.PRES Gwilymname wediafter.PREP liciolike.V.INFIN panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM yndeisn't_it.IM .
  and that's what Gwilym has liked doing [..] since he was little [...].
260JOS+< yn Buenos_AiresCS mae o .
  ynin.PREP Buenos_Airesname maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  he is in Buenos Aires.
261LOLehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
262JOSyn Buenos_AiresCS .
  ynin.PREP Buenos_Airesname .
  in Buenos Aires.
263LOLia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes.
264LOLefo (.) rywbeth ynglŷn â (y)r teledu a [/] (..) a ffilmio a pethau fel (y)na .
  efowith.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM ynglŷnabout.PREP âwith.PREP yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG aand.CONJ aand.CONJ ffilmiofilm.V.INFIN aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellike.CONJ ynathere.ADV .
  with anything to do with TV and filming and things like that.
265JOSo(edde)n nhw ddim nabod Siarli_MorrisCS ?
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM nabodknow_someone.V.INFIN Siarli_Morrisname ?
  didn't they know Siarli_Morris?
266JOShwyrach bod nhw ehCS ?
  hwyrachperhaps.ADV bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P eheh.IM ?
  maybe they did?
267LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
268LOLohCS siŵr o fod i ti xxx .
  ohoh.IM siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S .
  oh, must do [...].
269LOL&=cough .
  .
  
270JOSbe wyt ti (y)n wneud [//] mynd i wneud efo (y)r holl deisennod sy [//] (.) sydd ar_ôl ?
  bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF hollall.PREQ deisennodcake.N.F.PL+SM sybe.V.3S.PRES.REL syddbe.V.3S.PRES.REL ar_ôlafter.PREP ?
  what are you going to do with all the left-over cakes?
271LOL[- spa] +< bueno [?] .
  buenowell.E .
  well.
272LOL&=laugh .
  .
  
273JOSar_ôl y penblwydd ddoe ?
  ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG ddoeyesterday.ADV ?
  after the birthday yesterday?
274LOL+< xxx .
  .
  
275LOL<gadw un yn yr> [///] (.) dw i wedi roi peth yn yr +/.
  gadwkeep.V.INFIN+SM unone.NUM ynPRT yrthat.PRON.REL dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP roigive.V.INFIN+SM peththing.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF .
  keep one in the... I've put some in the...
276JOS[- eng] ++ fridge ?
  fridgefridge.N.SG ?
  ...fridge?
277LOLyn y freezerE a (y)r (.) ahCS +...
  ynin.PREP ythe.DET.DEF freezerfreezer.N.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF ahah.IM .
  ...in the freezer and the... ah...
278LOLmi ân (.) paid â poeni .
  miPRT.AFF ânname paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP poeniworry.V.INFIN .
  they will go, don't worry.
279LOLdiwedd wythnos (y)ma fydden nhw wedi mynd .
  diweddend.N.M.SG wythnosweek.N.F.SG ymahere.ADV fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  by the end of this week they'll have gone.
280LOL&=cough .
  .
  
281JOSraid i fi eiste(dd) yn rywle arall ochr (y)ma .
  raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM eisteddsit.V.INFIN ynin.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM arallother.ADJ ochrside.N.F.SG ymahere.ADV .
  I have to sit somewhere else on this side.
282LOLia wel pam (ba)set ti (y)n cym(r)yd rywbeth bore (y)ma at y poen ?
  iayes.ADV welwell.IM pamwhy?.ADV basetbe.V.2S.PLUPERF tiyou.PRON.2S ynPRT cymrydtake.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM boremorning.N.M.SG ymahere.ADV atto.PREP ythe.DET.DEF poenpain.N.MF.SG ?
  well, why did't you take something this morning against the pain?
283JOSwel mae o mynd ei hunan .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG .
  well, it's going by itself.
284LOLwel ia ond +...
  welwell.IM iayes.ADV ondbut.CONJ .
  well yes, but...
285JOSpan dw i (y)n mynd at <y lle (y)na> [?] (dy)dy o ddim [//] (.) dw i ddim teimlo poen .
  panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN atto.PREP ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG ynathere.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM teimlofeel.V.INFIN poenpain.N.MF.SG .
  when I go to that place I don't feel pain.
286LOL+< mae (y)n brifo dim ond pan wyt ti (y)n eiste(dd) ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT brifohurt.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ panwhen.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT eisteddsit.V.INFIN ?
  it hurts only when you sit down?
287JOSmae (y)r poen yn dechrau pan dw i (y)n eistedd .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF poenpain.N.MF.SG ynPRT dechraubegin.V.INFIN panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT eisteddsit.V.INFIN .
  the pain starts when i sit down.
288JOSfel (h)yn [?] .
  fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  like this.
289LOLwel (dy)na fo xxx .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, that's it [...]
290LOLhwyrach bod xxx faset ti eistedd mewn cadair syth .
  hwyrachperhaps.ADV bodbe.V.INFIN fasetbe.V.2S.PLUPERF+SM tiyou.PRON.2S eisteddsit.V.INFIN mewnin.PREP cadairchair.N.F.SG sythstraight.ADJ .
  maybe [...] if you were to sit in a straight chair.
291JOS(dy)na fo (.) mm +...
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S mmmm.IM .
  that's it, mm...
292JOSie dw i (y)n mynd yn ry hen neu rywbeth yn xxx &=laugh .
  ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT rytoo.ADJ+SM henold.ADJ neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM ynPRT .
  yes, I'm getting too old or something [...].
293JOSie .
  ieyes.ADV .
  yes.
294LOL&=cough .
  .
  
295JOS[- spa] bueno entonces .
  buenowell.E entoncesthen.ADV .
  well then.
296LOL[- spa] yo veía a Wendy ayer (.) continuamente &po poniéndose (.) algodones claro .
  yoI.PRON.SUB.MF.1S veíasee.V.13S.IMPERF ato.PREP Wendyname ayeryesterday.ADV continuamentecontinuously.ADV poniéndoseput.V.PRESPART.PRECLITIC+SE[PRON.MF.3S] algodonescotton.N.M.PL claroof_course.E .
  I saw Wendy yesterday using cottons all the time, of course.
297LOL[- spa] o sea que tiene molestias continuas .
  oor.CONJ seabe.V.13S.SUBJ.PRES quethat.CONJ tienehave.V.3S.PRES molestiasannoyance.N.F.PL continuascontinuous.ADJ.F.PL .
  that means she has constant complaints.
298JOS[- spa] claro .
  claroof_course.E .
  of course.
299JOS[- spa] no se ubica .
  nonot.ADV seself.PRON.REFL.MF.3SP ubicasituate.V.3S.PRES .
  she doesn't settle.
300LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
301JOS[- spa] no se siente cómoda .
  nonot.ADV seself.PRON.REFL.MF.3SP sientesit.V.13S.SUBJ.PRES.[or].feel.V.3S.PRES cómodacomfortable.ADJ.F.SG .
  she doesn't feel comfortable.
302LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
303JOS[- spa] que vas a hacer los años no vienen solos .
  quethat.CONJ vasgo.V.2S.PRES ato.PREP hacerdo.V.INFIN losthe.DET.DEF.M.PL añosyear.N.M.PL nonot.ADV vienencome.V.3P.PRES solosonly.ADJ.M.PL.[or].only.N.M.PL .
  what can you do, the years don't come on their own.
304LOLmm .
  mmmm.IM .
  mm.
305LOLmm mm .
  mmmm.IM mmmm.IM .
  mm mm.
306JOS[- spa] aho(ra) [?] vamos a ver .
  ahoranow.ADV vamosgo.V.1P.PRES ato.PREP versee.V.INFIN .
  now we'll see.
307LOL[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  fine.
308JOS[- spa] +< este +...
  estethis.PRON.DEM.M.SG .
  this ...
309LOLxxx .
  .
  
310LOLxxx yn fan (y)na .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  [...] there.
311JOSoes oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes.
312LOLcym(r)yd <i_gyd o> [?] xxx .
  cymrydtake.V.INFIN i_gydall.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  takes all the [...].
313JOSmm +...
  mmmm.IM .
  mm.
314LOLmae (y)n wneud lles .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM llesbenefit.N.M.SG .
  it does good.
315JOSie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes.
316JOSneu i (y)r ffarm yma .
  neuor.CONJ ito.PREP yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG ymahere.ADV .
  or to this farm.
317JOSoedd hi (y)n cerdded ar y lle newydd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT cerddedwalk.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG newyddnew.ADJ .
  she walked on the new place.
318JOSoedd y ddolur yn mynd ei hunan .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ddolurpain.M.N.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG .
  the pain went by itself.
319LOL+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes.
320LOL&=cough .
  .
  
321JOSyn mynd efo (y)r gwynt PatagoniaCS (y)ma .
  ynPRT myndgo.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG Patagonianame ymahere.ADV .
  went with the Patagonian wind here.
322JOS<pwy sy (y)n> [/] (..) pwy sy (y)n mynd ar y stryd ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynin.PREP pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF strydstreet.N.F.SG ?
  she is walking on the street?
323JOSohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
324JOSy cymdogion siŵr .
  ythe.DET.DEF cymdogionneighbours.N.M.PL siŵrsure.ADJ .
  the neighbours I guess.
325JOS(y)chydig [/] (y)chydig o symudiad sydd heddiw .
  ychydiga_little.QUAN ychydiga_little.QUAN oof.PREP symudiadmovement.N.M.SG syddbe.V.3S.PRES.REL heddiwtoday.ADV .
  there's very little movement today.
326LOLwel ie .
  welwell.IM ieyes.ADV .
  well yes.
327LOLxxx .
  .
  
328JOSmae [/] (.) mae (y)r wythnos yn gorffen .
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF wythnosweek.N.F.SG ynPRT gorffencomplete.V.INFIN .
  the week is coming to an end.
329LOLo(eddw)n i yn cwyn(o) [//] deud gynnau (.) oedd y &km cymydog yn pasio (.) y vecinaS fan (y)na .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cwynocomplain.V.INFIN deudsay.V.INFIN gynnaujust_now.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF cymydogneighbour.N.M.SG ynPRT pasiopass.V.INFIN ythe.DET.DEF vecinaneighbouring.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  I said earlier that the neighbour went past, the neighbour over there.
330LOLac (.) o(eddw)n i (y)n deud bod y [/] (..) y lle mae [/] mae (y)r lludw fath â (fa)sai fo (y)n dod allan i (y)r xxx (.) ar_ôl glaw a pethau fel (yn)a .
  acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF lludwashes.N.M.PL fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM fohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN allanout.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF ar_ôlafter.PREP glawrain.N.M.SG aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellike.CONJ ynathere.ADV .
  and I said the ash seemed to come out to the [...] after rain and things like that.
331JOSohCS yndy .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  oh yes.
332LOL&=cough .
  .
  
333LOL<oedd yn deud> [?] +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT deudsay.V.INFIN .
  she was saying:
334LOL+" ohCS <os dach chi> [/] &=laugh os dach chi isio bod yn ddrwg eich hwyliau cerwch ati i wneud bathrwm newydd .
  ohoh.IM osif.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P osif.CONJ dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P isiowant.N.M.SG bodbe.V.INFIN ynPRT ddrwgbad.ADJ+SM eichyour.ADJ.POSS.2P hwyliaumood.N.F.PL cerwchlove.V.2P.IMPER atito_her.PREP+PRON.F.3S ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM bathrwmbathroom.N.M.SG newyddnew.ADJ .
  if you want to be grumpy go and make a new bathroom.
335LOLgewch chi <weld wedyn> [=! laugh] &=laugh .
  gewchget.V.2P.PRES+SM chiyou.PRON.2P weldsee.V.INFIN+SM wedynafterwards.ADV .
  you will see then.
336JOS+< ahCS weddol (y)dy ?
  ahah.IM weddolfairly.ADJ+SM ydybe.V.3S.PRES ?
  ah, good, isn't it?
337JOS&=laugh .
  .
  
338LOLa o(eddw)n i (y)n deud +"/.
  aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  and I said:
339LOL+" na dw i ddim isio fod yn ddrwg yn hwyliau .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddrwgbad.ADJ+SM ynPRT hwyliaumood.N.F.PL .
  no, I don't want to be grumpy.
340LOL+" <dw i (y)n> [/] [=! laughs] dw i (y)n trio cadw +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT triotry.V.INFIN cadwkeep.V.INFIN .
  I'm trying to keep...
341JOSdw i ddim isio bathrwm newydd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG bathrwmbathroom.N.M.SG newyddnew.ADJ .
  I don't want a new bathroom.
342LOL&=laugh .
  .
  
343LOLdw i (y)n trio cadw (y)n [/] yn hapus .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT triotry.V.INFIN cadwkeep.V.INFIN ynPRT ynPRT hapushappy.ADJ .
  I'm trying to keep in good spirits.
344LOLdw i (ddi)m isio fod yn ddrwg yn hwyliau .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG fodbe.V.INFIN+SM ynPRT ddrwgbad.ADJ+SM ynPRT hwyliaumood.N.F.PL .
  I don't want to be grumpy.
345LOLohCS (y)r xxx .
  ohoh.IM yrthe.DET.DEF .
  oh, [...].
346JOS&=cough .
  .
  
347LOLwel (.) (dy)dy rywun ddim awydd roi planhigion newydd (y)ma .
  welwell.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG rywunsomeone.N.M.SG+SM ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG roigive.V.INFIN+SM planhigionplants.N.M.PL newyddnew.ADJ ymahere.ADV .
  well, one doesn't feel like putting new plants here.
348LOL&bl blodau neu rywbeth arall o(eddw)n i (we)di meddwl .
  blodauflowers.N.M.PL neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM arallother.ADJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN .
  flowers or something else, I had thought.
349LOLfaswn i (we)di llenwi fan (y)na efo [/] (.) efo blodau .
  faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S wediafter.PREP llenwifill.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV efowith.PREP efowith.PREP blodauflowers.N.M.PL .
  I would have filled over there with flowers.
350LOLond efo (y)r gwynt a (y)r oerfel (dy)dyn nhw ddim awydd gwneud rŵan na(c) (y)dy .
  ondbut.CONJ efowith.PREP yrthe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF oerfelcoldness.N.M.SG dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG gwneudmake.V.INFIN rŵannow.ADV nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  but with the wind and the cold they don't feel like doing it now.
351JOSmae (y)r tywydd yn debycach (.) i (y)r gaeaf nac i (y)r gwanwyn .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG ynPRT debycachmore_likely.ADJ.COMP+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF gaeafwinter.N.M.SG nac(n)or.CONJ ito.PREP yrthe.DET.DEF gwanwynspring.N.M.SG .
  the weather resembles winter more than spring.
352LOL+< a +...
  aand.CONJ .
  and...
353LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
354JOSyr ŵyn bach .
  yrthe.DET.DEF ŵynlambs.N.M.PL bachsmall.ADJ .
  the lambs...
355LOLmm +...
  mmmm.IM .
  mm...
356JOSyr ŵyn bach yn y ffarm .
  yrthe.DET.DEF ŵynlambs.N.M.PL bachsmall.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG .
  the lambs on the farm.
357JOSmae (y)r ran fwya nhw (y)n marw siŵr o fod (.) oerfel (y)ma .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ranpart.N.F.SG+SM fwyabiggest.ADJ.SUP+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT marwdie.V.INFIN siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM oerfelcoldness.N.M.SG ymahere.ADV .
  most of them are dying, probably, in this cold.
358LOLwel oedden nhw i weld yn iawn yn cwtsio fan (y)na .
  welwell.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ynPRT iawnOK.ADV ynPRT cwtsiohug.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  well, they seemed to be okay sheltering over there.
359JOSoedden oedden .
  oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  yes.
360JOSond na (.) ehCS newydd ddechrau mae o xxx .
  ondbut.CONJ nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG eheh.IM newyddnew.ADJ ddechraubeginning.N.M.SG+SM.[or].begin.V.INFIN+SM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  but no, [...] has only just started.
361JOSychydig <o ddyddiau (.) a fydd o (y)n wneud yn> [?] well .
  ychydiga_little.QUAN oof.PREP ddyddiauday.N.M.PL+SM aand.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM .
  another few days and it will be better.
362LOLia <a (y)r> [/] a (y)r defaid ni wrth_gwrs <mae (y)r> [/] mae (y)r cŵn wedi lladd .
  iayes.ADV aand.CONJ yrthe.DET.DEF aand.CONJ yrthe.DET.DEF defaidsheep.N.F.PL niwe.PRON.1P wrth_gwrsof_course.ADV maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cŵndogs.N.M.PL wediafter.PREP lladdkill.V.INFIN .
  yes, and our sheep of course that the dogs have killed.
363JOSia +//.
  iayes.ADV .
  yes.
364JOSuh na uh (..) y ran arall <o (y)r> [/] o (y)r ffarm (.) dim y defaid .
  uher.IM nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG uher.IM ythe.DET.DEF ranpart.N.F.SG+SM arallother.ADJ oof.PREP yrthe.DET.DEF oof.PREP yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ythe.DET.DEF defaidsheep.N.F.PL .
  no, the other part of the farm, not the sheep.
365LOLxxx .
  .
  
366LOL&=cough .
  .
  
367LOLa (dy)dy o (ddi)m yn gwybod cwbl wrth_gwrs .
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN cwblall.ADJ wrth_gwrsof_course.ADV .
  and he doesn't know everything of course.
368JOSna .
  nano.ADV .
  no.
369JOSbe sy (y)n bod ar yr ast ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bodbe.V.INFIN aron.PREP yrthe.DET.DEF astbitch.N.F.SG+SM ?
  what's wrong with the bitch?
370LOLew (.) mae (y)n +...
  ewoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  gosh, she is...
371JOSgweld [/] (.) gweld ci arall yn pasio .
  gweldsee.V.INFIN gweldsee.V.INFIN cidog.N.M.SG arallother.ADJ ynPRT pasiopass.V.INFIN .
  sees another dog passing.
372JOS&=laugh .
  .
  
373JOSxxx yn ffyrnig .
  ynPRT ffyrnigfierce.ADJ .
  [...] furious.
374LOLia a mae (y)r cŵn sy (y)n pasio heibio xxx (dy)dyn nhw (ddi)m yn edrych arni ddim mwy [=! laugh] &=laugh .
  iayes.ADV aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cŵndogs.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT pasiopass.V.INFIN heibiopast.PREP dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT edrychlook.V.INFIN arnion_her.PREP+PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM mwymore.ADJ.COMP .
  yes, and the dogs who go past [...] don't look at her any more.
375LOLmae hi (.) meddwl bod raid iddi gyfarth wrth bawb .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN raidnecessity.N.M.SG+SM iddito_her.PREP+PRON.F.3S gyfarthbark.V.INFIN+SM wrthby.PREP bawbeveryone.PRON+SM .
  she thinks she has to bark at everybody.
376JOS[- spa] que va a hacer ?
  quethat.CONJ vago.V.3S.PRES ato.PREP hacerdo.V.INFIN ?
  what can she do?
377JOS[- spa] es así na(da) más la cosa .
  esbe.V.3S.PRES asíthus.ADV nadanothing.PRON másmore.ADV lathe.DET.DEF.F.SG cosathing.N.F.SG .
  things are nothing more than this.
378JOS[- spa] perros toreando por todos lados .
  perrosdog.N.M.PL toreandobark.V.PRESPART porfor.PREP todosall.ADJ.M.PL ladosside.N.M.PL .
  dogs barking all over.
379JOSgymaint o gŵn yn EsquelCS (y)ma .
  gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP gŵndogs.N.M.PL+SM ynin.PREP Esquelname ymahere.ADV .
  so many dogs here in Esquel.
380LOLti (y)n gwybod fydd Clive_SimthCS yn rydd i fynd efo ni <i (y)r> [/] i (y)r ffarm diwedd wythnos yma .
  tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM Clive_Simthname ynPRT ryddfree.ADJ+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM efowith.PREP niwe.PRON.1P ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG diweddend.N.M.SG wythnosweek.N.F.SG ymahere.ADV .
  do you know if Clive Smith will be free to go with us to the farm at the end of this week?
381JOSheddiw ?
  heddiwtoday.ADV ?
  today?
382LOLna ddim heddiw .
  nano.ADV ddimnot.ADV+SM heddiwtoday.ADV .
  no, not today.
383LOLhwyrach fydd yn gallu mynd fory .
  hwyrachperhaps.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN forytomorrow.ADV .
  maybe he'll be able to go tomorrow.
384JOSbe uh a ni aros am fory ?
  bewhat.INT uher.IM aand.CONJ niwe.PRON.1P aroswait.V.INFIN amfor.PREP forytomorrow.ADV ?
  what, are we to wait until tomorrow?
385LOLni ?
  niwe.PRON.1P ?
  us?
386LOLos dan ni (y)n mynd xxx aros tan dydd Sul neu dydd Llun .
  osif.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN aroswait.V.INFIN tanuntil.PREP dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG neuor.CONJ dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG .
  if we go [...] stay until Sunday or Monday.
387JOSa fo sut [/] sut eith o ?
  aand.CONJ fohe.PRON.M.3S suthow.INT suthow.INT eithgo.V.ES.PRES oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S ?
  and he, how will he go?
388LOLxxx .
  .
  
389JOSxxx .
  .
  
390LOLie .
  ieyes.ADV .
  yes.
391JOS[- spa] por más que quiera ir no tiene [/] no tiene auto .
  porfor.PREP másmore.ADV quethat.CONJ quierawant.V.13S.SUBJ.PRES irgo.V.INFIN nonot.ADV tienehave.V.3S.PRES nonot.ADV tienehave.V.3S.PRES autocar.N.M.SG .
  even if he wanted to go he doesn't have a car.
392LOLie .
  ieyes.ADV .
  yes.
393JOS[- spa] y la camioneta a quince días iban a estar andando pero +...
  yand.CONJ lathe.DET.DEF.F.SG camionetavan.N.F.SG ato.PREP quincefifteen.NUM díasday.N.M.PL ibango.V.3P.IMPERF ato.PREP estarbe.V.INFIN andandowalk.V.PRESPART perobut.CONJ .
  and the van it should have been fixed after fifteen days but...
394JOS[- spa] ya pasaron quince días ya .
  yaalready.ADV pasaronpass.V.3P.PAST quincefifteen.NUM díasday.N.M.PL yaalready.ADV .
  fifteen days have already passed.
395JOS[- spa] y el diario hoy (.) qué novedades traerá .
  yand.CONJ elthe.DET.DEF.M.SG diarioeveryday.N.M.SG hoytoday.ADV quéwhat.INT novedadesnovelty.N.F.PL traerábring.V.3S.FUT .
  and the newspaper today [I wonder] what news it'll bring.
396JOS[- spa] no lo hemos visto todavía .
  nonot.ADV lohim.PRON.OBJ.M.3S hemoshave.V.1P.PRES vistosee.V.PASTPART todavíayet.ADV .
  we haven't seen it yet.
397LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
398LOLxxx <os awn ni> [/] (.) os awn ni Mynydd_LlwydCS i <brynu (y)r> [/] brynu (y)r papur newydd cyn mynd .
  osif.CONJ awngo.V.1P.PRES niwe.PRON.1P osif.CONJ awngo.V.1P.PRES niwe.PRON.1P Mynydd_Llwydname ito.PREP brynubuy.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF brynubuy.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF papurpaper.N.M.SG newyddnew.ADJ cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN .
  [...] if we go to Mynydd Llwyd to buy the paper before going.
399JOS[- spa] claro .
  claroof_course.E .
  of course.
400LOLa cofio mynd <â (y)r> [/] (..) â (y)r ffôn efo ni .
  aand.CONJ cofioremember.V.INFIN myndgo.V.INFIN âwith.PREP yrthat.PRON.REL âwith.PREP yrthe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  and remember to take the phone with us.
401JOSw dw i wedi gadael y gwin yn xxx .
  wooh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gadaelleave.V.INFIN ythe.DET.DEF gwinwine.N.M.SG ynPRT .
  ooh, I have left the wine in [...].
402JOS&=grunt .
  .
  
403LOLew (.) ddiwedd y byd .
  ewoh.IM ddiweddend.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF bydworld.N.M.SG .
  gosh, the end of the world.
404JOSehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
405LOLmae (y)n ddiwedd y byd meddai fi .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT ddiweddend.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF bydworld.N.M.SG meddaisay.V.3S.IMPERF fiI.PRON.1S+SM .
  it is the end of the world I said.
406JOSna na (.) dim yn diwedd y byd .
  nano.ADV nano.ADV dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ynPRT diweddend.N.M.SG ythe.DET.DEF bydworld.N.M.SG .
  no no, not the end of the world.
407LOL+< mm ?
  mmmm.IM ?
  mm?
408JOSond rhaid i fi brynu rhagor o win xxx .
  ondbut.CONJ rhaidnecessity.N.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM brynubuy.V.INFIN+SM rhagormore.QUAN oof.PREP winwine.N.M.SG+SM .
  but I have to buy more wine [...].
409LOL+< xxx .
  .
  
410LOL+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm.
411JOSmynd yn llwyd rŵan .
  myndgo.V.INFIN ynPRT llwydgrey.ADJ rŵannow.ADV .
  gone mouldy now.
412JOSnewydd uh +...
  newyddnew.ADJ uher.IM .
  only just...
413JOSfydda i ddim (.) cael blas ar y cig xxx .
  fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM caelget.V.INFIN blastaste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF cigmeat.N.M.SG .
  I won't enjoy the meat [...].
414JOScig â braster dach chi isio (.) rhywfaint o win i yrru fo lawr (..) yn hawsach .
  cigmeat.N.M.SG âwith.PREP brasterfat.N.F.SG.[or].fat.N.M.SG dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P isiowant.N.M.SG rhywfaintamount.N.M.SG oof.PREP winwine.N.M.SG+SM ito.PREP yrrudrive.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S lawrdown.ADV ynPRT hawsacheasy.ADJ.COMP .
  meat with fat, you want a bit of wine to get it down more easily.
415LOLddoe [/] ddoe oedd KarlCS yn deud bod o +//.
  ddoeyesterday.ADV ddoeyesterday.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF Karlname ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  yesterday Karl said that he...
416LOLmae o (y)n wneud bwyd <pan mae> [/] (..) pan mae (.) JuliaCS yn dod i (y)r dre ar ddydd Llun .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES Julianame ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF dretown.N.F.SG+SM aron.PREP ddyddday.N.M.SG+SM LlunMonday.N.M.SG .
  he does food when Julia comes into town on Monday.
417LOLmae o (y)n wneud cinio .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ciniodinner.N.M.SG .
  he makes lunch.
418LOLa &=laugh <mae o> [/] &k mae o (y)n wneud pucheroS iawn bob +...
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM pucheropot.N.M.SG iawnOK.ADV bobeach.PREQ+SM .
  and he makes a proper stew every...
419LOL<(dy)na (y)r unig> [/] &=laugh (dy)na (y)r unig tro mae o (y)n cael pucheroS (y)dy pan mae o (y)n wneud o &=laugh .
  dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ troturn.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN pucheropot.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  that's the only time he gets a stew is when he makes it.
420JOSohCS (dy)na fo .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  oh, there you go.
421JOSdw i (y)n wneud pucher(o)S [/] pucheroS pan dw i (y)n hunan .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM pucheropot.N.M.SG pucheropot.N.M.SG panwhen.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynin.PREP hunanself.PRON.SG .
  I make a stew when I'm on my own.
422LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
423LOLwel <oedd Julia xxx> [//] ac oedd Julia (y)n deud mae e (y)n wneud e ac yn roid uh +...
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF Julianame acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Julianame ynPRT deudsay.V.INFIN maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ehe.PRON.M.3S acand.CONJ ynPRT roidgive.V.INFIN+SM uher.IM .
  well, and Julia said he does it and puts the...
424JOSdigon o chileCS arno fo .
  digonenough.QUAN oof.PREP chilechilli.N.M.SG arnoon_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  and plenty of chilli in it.
425LOLie wneud o (y)n [/] yn uh saim .
  ieyes.ADV wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT uher.IM saimfat.N.M.SG .
  yes, to make it greasy.
426JOSahCS saim (.) ahCS (dy)na fo .
  ahah.IM saimfat.N.M.SG ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah, grease, that's it.
427LOL+< a (e)i wneud e .
  aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S wneudmake.V.INFIN+SM ehe.PRON.M.3S .
  and to make it.
428LOLachos (dy)dy o ddim xxx y sŵp .
  achosbecause.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ythe.DET.DEF sŵpsoup.N.M.SG .
  because he doesn't [...] soup.
429LOLond mae JuliaCS (y)n licio xxx sŵp .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES Julianame ynPRT liciolike.V.INFIN sŵpsoup.N.M.SG .
  but Julia likes to [..] soup.
430LOLpan <oedd e (y)n> [?] wneud o efo [/] efo (y)r saim <fyddai hi (ddi)m> [?] licio fo .
  panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ehe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S efowith.PREP efowith.PREP yrthe.DET.DEF saimfat.N.M.SG fyddaibe.V.3S.COND+SM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM liciolike.V.INFIN fohe.PRON.M.3S .
  when he made it with the grease, she wouldn't like it.
431JOSahCS (dy)dy o ddim yn yfed sŵp ?
  ahah.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT yfeddrink.V.INFIN sŵpsoup.N.M.SG ?
  ah, he doesn't drink soup?
432LOLna bwyta (y)r cig a (y)r &ɬa llysiau mae o (y)n licio [?] .
  nano.ADV bwytaeat.V.INFIN yrthe.DET.DEF cigmeat.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF llysiauvegetables.N.M.PL maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT liciolike.V.INFIN .
  no, eating the meat and the vegetables is what he likes.
433JOS&=laugh .
  .
  
434JOSsŵp (y)dy (y)r peth gorau (.) yn y pucheroS .
  sŵpsoup.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF peththing.N.M.SG goraubest.ADJ.SUP ynin.PREP ythe.DET.DEF pucheropot.N.M.SG .
  the soup if the best thing about the stew.
435LOL+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes.
436LOLmae JuliaCS (y)n deud fod hi (y)n gadael iddo +...
  maebe.V.3S.PRES Julianame ynPRT deudsay.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT gadaelleave.V.INFIN iddoto_him.PREP+PRON.M.3S .
  Julia says she lets it...
437JOS++ oeri ?
  oerigrow_cold.V.INFIN ?
  ...cool down?
438LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
439LOLa tynnu (y)r saim i_gyd .
  aand.CONJ tynnudraw.V.INFIN yrthe.DET.DEF saimfat.N.M.SG i_gydall.ADJ .
  and removes all the grease.
440LOLa mae [//] felly (dy)na (y)r unig ffordd mae (h)i +...
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES fellyso.ADV dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ fforddway.N.F.SG maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  that's the only way she...
441JOSail dwymo fo wedyn ?
  ailsecond.ORD dwymoheat.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S wedynafterwards.ADV ?
  reheat it afterwards?
442LOLie yfed [/] yfed y &s sŵp wedyn ie .
  ieyes.ADV yfeddrink.V.INFIN yfeddrink.V.INFIN ythe.DET.DEF sŵpsoup.N.M.SG wedynafterwards.ADV ieyes.ADV .
  yes, drink the soup afterwards.
443LOLond ddim +...
  ondbut.CONJ ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  but not...
444LOLhym +...
  hymhmm.IM .
  hmm...
445LOLa o(eddw)n i (we)di prynu tortasS fritasS ar_gyfer bachgen (y)ma ddoe .
  aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN tortascake.N.F.PL fritaschips.N.F.PL ar_gyferfor.PREP bachgenboy.N.M.SG ymahere.ADV ddoeyesterday.ADV .
  and I had bought some sopaipillas [fried pastries] for this boy yesterday.
446JOSia (.) maen nhw wedi sefyll draw .
  iayes.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP sefyllstand.V.INFIN drawyonder.ADV .
  yes, they have stayed away.
447LOLohCS &=laugh .
  ohoh.IM .
  oh.
448LOLwnest ti (ddi)m gadael y bara i (y)r hogyn ?
  wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM gadaelleave.V.INFIN ythe.DET.DEF barabread.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF hogynlad.N.M.SG ?
  didn't you leave the bread for the boy?
449JOSdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
450LOLxxx ?
  ?
  
451LOLdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes.
452JOSpopeth oedd yn centroS .
  popetheverything.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT centrocentre.N.M.SG .
  everything that was at the centre.
453LOL&=grunt .
  .
  
454JOSmi [/] mi aethon ni (.) fyny lle (y)na (.) i weld y defaid .
  miPRT.AFF miPRT.AFF aethongo.V.3P.PAST niwe.PRON.1P fynyup.ADV llewhere.INT ynathere.ADV ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF defaidsheep.N.F.PL .
  we went up to that place to see the sheep.
455JOSa (..) pan ddos i (y)n_ôl (.) es i ddim fewn i (y)r tŷ .
  aand.CONJ panwhen.CONJ ddosdose.N.F.SG+SM ito.PREP yn_ôlback.ADV esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM fewnin.PREP+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  and when I came back I didn't go into the house.
456JOSdyna pam (..) dw i wedi anghofio pethau <fewn y tŷ> [?] .
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN pethauthings.N.M.PL fewnin.PREP+SM ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  that's why I've forgotten some things inside the house.
457LOL+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah.
458LOLa (y)r &ɬ uh ffrwythau hefyd .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM ffrwythaufruits.N.M.PL hefydalso.ADV .
  and the fruit as well.
459LOLgawn ni weld os ydy xxx .
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES .
  we'll see if there is [...].
460JOSia (.) ia xxx .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, [...].
461LOLohCS buenoS [?] .
  ohoh.IM buenowell.E .
  oh, fine.
462JOSa <mae (y)na> [///] (.) mae isio i fi fynd a (..) <rhoi [?] (y)r> [/] rhoi (y)r bwyd iddo fo .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM fyndgo.V.INFIN+SM aand.CONJ rhoigive.V.INFIN yrthe.DET.DEF rhoigive.V.INFIN yrthe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG iddoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  and I need to go and give him the food.
463LOLahCS .
  ahah.IM .
  a.
464JOSdyna be sydd ar_ôl .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT syddbe.V.3S.PRES.REL ar_ôlafter.PREP .
  that's what is left.
465JOS(dy)dyn nhw ddim wedi mynd â [?] xxx tro (y)ma .
  dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP troturn.N.M.SG ymahere.ADV .
  they haven't taken [...] this time.
466LOLie wel (dy)na fo .
  ieyes.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, well, there we go.
467LOLbe wnei di ?
  bewhat.INT wneido.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM ?
  what will you do?
468LOL(fa)swn i (y)n licio mynd i fan (a)cw (he)fyd i [/] i xxx <o (y)r diwedd xxx ond pryd> [?] ?
  faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV hefydalso.ADV ito.PREP ito.PREP oof.PREP yrthe.DET.DEF diweddend.N.M.SG ondbut.CONJ prydwhen.INT ?
  I would like to go there as well to [...] [check] at last, [...] but when?
469JOSnes ymlaen ?
  nesnearer.ADJ.COMP ymlaenforward.ADV ?
  soon?
470LOLmae (y)na rywbeth bob [/] bob wythnos bob wythnos (.) diwedd wythnos .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM bobeach.PREQ+SM bobeach.PREQ+SM wythnosweek.N.F.SG bobeach.PREQ+SM wythnosweek.N.F.SG diweddend.N.M.SG wythnosweek.N.F.SG .
  there is something every week at the end of the week.
471LOLxxx (..) be (y)dy heddiw ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES heddiwtoday.ADV ?
  [...] what's today?
472LOLun_deg tri .
  un_degten.NUM trithree.NUM.M .
  the 13th.
473LOLdiwedd wythnos nesaf ?
  diweddend.N.M.SG wythnosweek.N.F.SG nesafnext.ADJ.SUP ?
  end of next week?
474JOSbeth [=! yawn] ?
  bethwhat.INT ?
  what?
475LOLxxx +/.
  .
  
476JOSdiwedd blwyddyn yn agosáu .
  diweddend.N.M.SG blwyddynyear.N.F.SG ynPRT agosáuapproach.V.INFIN .
  the end of the year is coming closer.
477LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
478LOLia mae (y)r dau [/] uh dau_ddeg saith .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF dautwo.NUM.M uher.IM dau_ddegtwenty.NUM saithseven.NUM .
  yes, it's on the 27th.
479JOSbe sy dau_ddeg saith ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL dau_ddegtwenty.NUM saithseven.NUM ?
  what is on the 27th?
480LOLmae (y)r [//] y tymor uh (..) y pwll nofio yn gorffen .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF tymorseason.N.M.SG uher.IM ythe.DET.DEF pwllpool.N.M.SG nofioswim.V.INFIN ynPRT gorffencomplete.V.INFIN .
  the swimming pool's season ends.
481JOS<yndy sef> [?] mis (y)ma .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH sefnamely.CONJ mismonth.N.M.SG ymahere.ADV .
  yes, that is this month.
482LOLia .
  iayes.ADV .
  yes.
483JOSmm un peth .
  mmmm.IM unone.NUM peththing.N.M.SG .
  mm, same thing.
484JOSrhai .
  rhaisome.PRON .
  some.
485LOLy dau_ddeg chwech fydd y (..) xxx .
  ythe.DET.DEF dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF .
  on the 26th is the [...] [check] .
486JOSyn [/] yn dau_ddeg chwech ?
  ynPRT ynPRT dau_ddegtwenty.NUM chwechsix.NUM ?
  the 26th?
487JOSohCS ia ?
  ohoh.IM iayes.ADV ?
  is it?
488LOLmm .
  mmmm.IM .
  mm.
489JOSohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
490JOSbydd raid i ni fynd (y)na i (.) fwyta asadoS .
  byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP niwe.PRON.1P fyndgo.V.INFIN+SM ynathere.ADV ito.PREP fwytaeat.V.INFIN+SM asadobarbecue.N.M.SG .
  we will have to go there and eat some barbecue.
491LOLwell ia xxx .
  wellbetter.ADJ.COMP+SM iayes.ADV .
  well yes, [...].
492LOLwel trio mynd i <fan (hyn)ny> [?] .
  welwell.IM triotry.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  well, try to go to there.
493LOLa dau_ddeg pump fydd y wythnos yn TrevelinCS .
  aand.CONJ dau_ddegtwenty.NUM pumpfive.NUM fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF wythnosweek.N.F.SG ynin.PREP Trevelinname .
  and the week in Trevelin will be on the 25th.
494LOLfeastE TrevelinCS .
  feastfeast.N.SG Trevelinname .
  the Trevelin festival.
495JOSie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes.
496JOS&=grunt .
  .
  
497LOLa wedyn mi fydd y señaladasS yn dod .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF fyddbe.V.3S.FUT+SM ymy.ADJ.POSS.1S.[or].the.DET.DEF.[or].that.PRON.REL señaladassignal.V.F.PL.PASTPART ynPRT dodcome.V.INFIN .
  and then the celebrities will come.
498JOSbydd .
  byddbe.V.3S.FUT .
  yes.
499JOSmis nesaf .
  mismonth.N.M.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  next month.
500LOLehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
501JOSdechrau mis nesa siŵr .
  dechraubegin.V.INFIN mismonth.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP siŵrsure.ADJ .
  at the beginning of next month probably.
502LOLond dw i ddim mynd i wneud dim_byd fan hyn ehCS .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP eheh.IM .
  but I'm not going to do anything here.
503JOSehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
504JOSwneud dim_byd be ?
  wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV bewhat.INT ?
  do anything of what?
505LOLdim wneud (.) gwahoddedigion a (.) xxx .
  dimnot.ADV wneudmake.V.INFIN+SM gwahoddedigionguests.N.M.PL aand.CONJ .
  not doing invites and [...].
506JOS+< xxx .
  .
  
507LOL[- spa] no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  no no.
508JOSna ?
  nano.ADV ?
  no?
509LOLhwyrach fydden nhw (y)n (.) helpu i (.) llosgi dratiach [?] tu_ôl i lle (y)na .
  hwyrachperhaps.ADV fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT helpuhelp.V.INFIN ito.PREP llosgiburn.V.INFIN dratiachdrat.E tu_ôlbehind.ADV ito.PREP lleplace.N.M.SG ynathere.ADV .
  maybe they will help burn rubbish [?] behind that place.
510JOSa glanhau ychydig bach .
  aand.CONJ glanhauclean.V.INFIN ychydiga_little.QUAN bachsmall.ADJ .
  and clean up a bit.
511LOLnoS noS (doe)s (y)na neb yn mynd i helpu i wneud y &g gwaith y tŷ .
  nonot.ADV nonot.ADV doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV nebanyone.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP helpuhelp.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF gwaithwork.N.M.SG ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  no, no, no-one is going to help doing the house work.
512LOLa wedyn dw i ddim yn mynd <i wneud hi> [?] .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S .
  and so I'm not going to do it.
513LOLcymryd o fath â diwrnod gwaith a (dy)na fo .
  cymrydtake.V.INFIN ohe.PRON.M.3S fathtype.N.F.SG+SM âas.PREP diwrnodday.N.M.SG gwaithwork.N.M.SG aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  take it as a working day and that's it.
514LOLac [//] a cymryd cinio .
  acand.CONJ aand.CONJ cymrydtake.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG .
  and have lunch.
515LOLwneud asadoS i pwy sy yna yn gweithio <a (dy)na fo> [?] .
  wneudmake.V.INFIN+SM asadobarbecue.N.M.SG ito.PREP pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynathere.ADV ynPRT gweithiowork.V.INFIN aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  make a barbecue for whoever is working and that's it.
516JOS+< wel mae isio i rywun fynd i sgwrsio .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG ito.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP sgwrsiochat.V.INFIN .
  well, someone needs to go and chat.
517LOLna .
  nano.ADV .
  no.
518JOSrywbeth arall xxx +...
  rywbethsomething.N.M.SG+SM arallother.ADJ .
  something else [...]...
519JOSdim ond unwaith yn y flwyddyn .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ unwaithonce.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF flwyddynyear.N.F.SG+SM .
  only once a year.
520LOLna (dy)dy [/] (dy)dy (y)r bechgyn ddim isio wneud o .
  nano.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF bechgynboys.N.M.PL ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  no, the boys don't want to do it.
521JOSna(g) (y)dyn ?
  nagthan.CONJ ydynbe.V.3P.PRES ?
  don't they?
522JOSna ?
  nano.ADV ?
  no?
523LOLa wedyn (..) allet [?] ti ddeud <bod nhw> [//] bod efo nhw &f ei ffrindiau nhw bod nhw (y)n licio i xxx rheiny fynd draw neu rywbeth fel (y)na .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV alletbe_able.V.2S.IMPERF+SM tiyou.PRON.2S ddeudsay.V.INFIN+SM bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P bodbe.V.INFIN efowith.PREP nhwthey.PRON.3P eihis.ADJ.POSS.M.3S ffrindiaufriends.N.M.PL nhwthey.PRON.3P bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT liciolike.V.INFIN ito.PREP rheinythose.PRON fyndgo.V.INFIN+SM drawyonder.ADV neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  and then you could say that they, amongst them, their friends, that they like [...] those to go over or something like that.
524LOLond (..) na .
  ondbut.CONJ nano.ADV .
  but no.
525JOS&=whistle .
  .
  
526LOL+< newid xxx .
  newidchange.V.INFIN .
  change the [...].
527JOSmae ffrindiau ni (.) pobl o xxx mae rheina +/.
  maebe.V.3S.PRES ffrindiaufriends.N.M.PL niwe.PRON.1P poblpeople.N.F.SG ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES rheinathose.PRON .
  our friends, people from [...], they're...
528LOLxxx ?
  ?
  
529LOLia xxx aeson nhw ddim llynedd .
  iayes.ADV aesongo.V.1P.PAST nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM llyneddlast year.ADV .
  yes, [...] they didn't go last year.
530LOLa wedyn dan ni ddim yn gallu +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  and then we can't...
531LOLy plant sydd yn wneud pethau ynde rŵan a ddim +...
  ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL syddbe.V.3S.PRES.REL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM pethauthings.N.M.PL yndeisn't_it.IM rŵannow.ADV aand.CONJ ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  the children do things now and not...
532LOLos ti (y)n gwahodd pobl mae raid i ti fod â (y)r lle <másS o@s:spa> [/] &m (.) másS oS menosS mewn trefn .
  osif.CONJ tiyou.PRON.2S ynPRT gwahoddinvite.V.INFIN poblpeople.N.F.SG maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S fodbe.V.INFIN+SM âwith.PREP yrthe.DET.DEF lleplace.N.M.SG másmore.ADV oor.CONJ másmore.ADV oor.CONJ menosless.ADV mewnin.PREP trefnorder.N.F.SG .
  if you invite people you have to have the place more or less in order.
533LOLa os xxx ddim gallu bod â fo wel (dy)dy o ddim yn teimlo (y)n iawn .
  aand.CONJ osif.CONJ ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN bodbe.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S welwell.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT teimlofeel.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  and if [...] can't have it, well, it doesn't feel right.
534LOLna .
  nano.ADV .
  no.
535LOL[- spa] ya está .
  yaalready.ADV estábe.V.3S.PRES .
  it's enough.
536LOL[- spa] ya lo hemos hecho cuando éramos más jóvenes bueno .
  yaalready.ADV lohim.PRON.OBJ.M.3S hemoshave.V.1P.PRES hechodo.V.PASTPART cuandowhen.CONJ éramosbe.V.1P.IMPERF másmore.ADV jóvenesyoung.N.M buenowell.E .
  we already did it when we were younger, so.
537JOS[- spa] bueno yo no me considero viejo todavía .
  buenowell.E yoI.PRON.SUB.MF.1S nonot.ADV meme.PRON.OBL.MF.1S consideroreckon.V.1S.PRES viejoold.ADJ.M.SG todavíayet.ADV .
  well I don't consider myself old yet.
538LOLahCS .
  ahah.IM .
  ah.
539JOS[- spa] todavía me las aguanto .
  todavíayet.ADV meme.PRON.OBL.MF.1S lasthem.PRON.OBJ.F.3P aguantostand.V.1S.PRES .
  I'm still with it.
540LOL[- spa] pero uno se cansa JoséS .
  perobut.CONJ unoone.PRON.M.SG seself.PRON.REFL.MF.3SP cansatire.V.3S.PRES Joséname .
  but you do get tired, Jose
541LOL[- spa] no vas a decir que no .
  nonot.ADV vasgo.V.2S.PRES ato.PREP decirtell.V.INFIN quethat.CONJ nonot.ADV .
  you can't deny that.
542JOS+< ahCS .
  ahah.IM .
  oh.
543JOS[- spa] eso sí .
  esothat.PRON.DEM.NT.SG yes.ADV .
  that's right.
544JOS[- spa] pero no hay que abandonar del todo .
  perobut.CONJ nonot.ADV haythere_is.V.3S.PRES quethat.CONJ abandonarabandon.V.INFIN delof_the.PREP+DET.DEF.M.SG todoeverything.PRON.M.SG .
  but you don't have to abandon everything even if it's little but...
545JOS[- spa] hay que hacer aunque sea poco pero +...
  haythere_is.V.3S.PRES quethat.CONJ hacerdo.V.INFIN aunquethough.CONJ seabe.V.13S.SUBJ.PRES pocolittle.ADV perobut.CONJ .
  one has to do a something even if it's not much but...
546LOL[- spa] +< no .
  nonot.ADV .
  no.
547LOL[- spa] no porque además +//.
  nonot.ADV porquebecause.CONJ ademásmoreover.ADV .
  no because besides...
548JOS[- spa] ya estamos hablando como viejos ya .
  yaalready.ADV estamosbe.V.1P.PRES hablandotalk.V.PRESPART comolike.CONJ viejosold.ADJ.M.PL yaalready.ADV .
  we're already talking like old people.
549LOL[- spa] si ellos +//.
  siif.CONJ ellosthey.PRON.SUB.M.3P .
  if they...
550LOL[- spa] y bueno pero son los amigos de [//] nuestros .
  yand.CONJ buenowell.E perobut.CONJ sonbe.V.3P.PRES losthe.DET.DEF.M.PL amigosfriend.N.M.PL deof.PREP nuestrosour.ADJ.POSS.MF.1P.M.PL .
  yes well, but they are our friends.
551LOL[- spa] ellos no [/] no les interesa [///] ellos no llevan a nadie que a ellos les interese así que +...
  ellosthey.PRON.SUB.M.3P nonot.ADV nonot.ADV lesthem.PRON.OBL.MF.23P interesainterest.V.3S.PRES ellosthey.PRON.SUB.M.3P nonot.ADV llevanwear.V.3P.PRES ato.PREP nadieno-one.PRON quethat.CONJ ato.PREP ellosthey.PRON.OBJ.M.3P lesthem.PRON.OBL.MF.23P intereseinterest.V.13S.SUBJ.PRES asíthus.ADV quethat.CONJ .
  they don't invite anyone whom they are interested in.
552LOL[- spa] los que hacen el trabajo son ellos ya .
  losthe.DET.DEF.M.PL quethat.PRON.REL hacendo.V.3P.PRES elthe.DET.DEF.M.SG trabajowork.N.M.SG sonbe.V.3P.PRES ellosthey.PRON.SUB.M.3P yaalready.ADV .
  they are the ones doing the work.
553JOS[- spa] y bueno +...
  yand.CONJ buenowell.E .
  yes well...
554JOS[- spa] pero alguien tiene que ir a ayudarte <a veces> [?] no ?
  perobut.CONJ alguiensomeone.PRON.MF.SG tienehave.V.3S.PRES quethat.CONJ irgo.V.INFIN ato.PREP ayudartehelp.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S] ato.PREP vecestime.N.F.PL nonot.ADV ?
  but someone has to go and help you sometimes, right?
555LOL[- spa] pero por eso quién va a ayudar ?
  perobut.CONJ porfor.PREP esothat.PRON.DEM.NT.SG quiénwho.INT.MF.SG vago.V.3S.PRES ato.PREP ayudarhelp.V.INFIN ?
  well, that's why, who is going to help?
556LOL[- spa] los amigos nuestros no van a ayudar .
  losthe.DET.DEF.M.PL amigosfriend.N.M.PL nuestrosour.ADJ.POSS.MF.1P.M.PL nonot.ADV vango.V.3P.PRES ato.PREP ayudarhelp.V.INFIN .
  our friends aren't going to help.
557LOL[- spa] van nada más que para la hora de almuerzo .
  vango.V.3P.PRES nadanothing.PRON másmore.ADV quethat.CONJ parafor.PREP lathe.DET.DEF.F.SG horatime.N.F.SG deof.PREP almuerzobreakfast.N.M.SG .
  they only go for lunch.
558LOL[- spa] entonces +...
  entoncesthen.ADV .
  so...
559LOLna .
  nano.ADV .
  no.
560LOLie .
  ieyes.ADV .
  yes.
561JOSa be mae (.) PeredurCS yn dal i wneud (.) tu_ôl (y)na &=laugh ?
  aand.CONJ bewhat.INT maebe.V.3S.PRES Peredurname ynPRT dalstill.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM tu_ôlbehind.ADV ynathere.ADV ?
  and what is Peredur doing all the time at the back there?
562LOL+< &=laugh .
  .
  
563JOSmae o (y)n darllen neu rywbeth xxx .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT darllenread.V.INFIN neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  he's reading or something [...].
564JOS&=whistle .
  .
  
565LOLdo a (.) o(eddw)n i (y)n meddwl (ba)sen ni (we)di gallu mynd i [/] &=sigh (.) i Ynys_Môn .
  doyes.ADV.PAST aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN basenbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP ito.PREP Ynys_Mônname .
  yes, and I thought we could go to Anglesey.
566LOL(ba)sai well gen i fod wedi mynd i fan (y)na na [/] na mynd i (y)r ffarm i weld yr (.) ceffylau <neu rywbeth ar diwrnod aeson ni (y)no> [?] .
  basaibe.V.3S.PLUPERF wellbetter.ADJ.COMP+SM genwith.PREP iI.PRON.1S fodbe.V.INFIN+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV nathan.CONJ nano.ADV myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF ceffylauhorses.N.M.PL neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM aron.PREP diwrnodday.N.M.SG aesongo.V.1P.PAST niwe.PRON.1P ynothere.ADV .
  I'd rather have gone there than going to the farm to see those horses or something, on the day we went there.
567JOSyng Nghymru ?
  yngmy.ADJ.POSS.1S NghymruWales.N.F.SG.PLACE+NM ?
  in Wales?
568JOSohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes.
569LOLneu mynd i BangorCS .
  neuor.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP Bangorname .
  or go to Bangor.
570LOLsicr fasai hynny (we)di bod yn well .
  sicrcertain.ADJ.[or].sure.ADJ fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM hynnythat.PRON.DEM.SP wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM .
  that would definitely have been better.
571LOLbasai [?] fwy diddorol gen i .
  basaibe.V.3S.PLUPERF fwymore.ADJ.COMP+SM diddorolinteresting.ADJ genwith.PREP iI.PRON.1S .
  it would be more interesting to me.
572JOSdan ni wedi bod yn BangorCS unwaith .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP Bangorname unwaithonce.ADV .
  we have been to Bangor once.
573LOLdyna fo yn BangorCS (ba)sen ni (we)di mynd fewn <i (y)r> [/] i (y)r dre eto a gweld lle fuon ni (y)n aros .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ynin.PREP Bangorname basenbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN fewnin.PREP+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF dretown.N.F.SG+SM etoagain.ADV aand.CONJ gweldsee.V.INFIN llewhere.INT fuonbe.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P ynPRT aroswait.V.INFIN .
  that's it, in Bangor we would have gone into the town again and seen where we had stayed.
574LOLa pethau felly [?] (fa)swn i (we)di bod mwy +...
  aand.CONJ pethauthings.N.M.PL fellyso.ADV faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP .
  and things like that, I would have been more...
575LOLbahS [?] (.) oedd o (y)n ddiddorol (.) mynd i (y)r ffarm ryw ffordd xxx a gweld yr [//] (.) y ceffylau arbennig (y)ma a ryw bethau fel (y)na .
  bahbah.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ddiddorolinteresting.ADJ+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG rywsome.PREQ+SM fforddway.N.F.SG aand.CONJ gweldsee.V.INFIN yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF ceffylauhorses.N.M.PL arbennigspecial.ADJ ymahere.ADV aand.CONJ rywsome.PREQ+SM bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  well, it was interesting in a way to go to the farm [...] and see these special horses and things like that.
576LOLond uh (..) (dy)na fo (fa)swn i (we)di mwynhau (.) gallu mynd i +...
  ondbut.CONJ uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S wediafter.PREP mwynhauenjoy.V.INFIN gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP .
  but that's where I'd have like to be able to go to...
577LOLtro nesa .
  troturn.V.2S.IMPER nesanext.ADJ.SUP .
  next time.
578JOStro [/] (.) tro nesa hym +...
  troturn.V.2S.IMPER troturn.N.M.SG nesanext.ADJ.SUP hymhmm.IM .
  next time, hmm...
579LOLie ia .
  ieyes.ADV iayes.ADV .
  yes.
580LOLmewn ryw dair mlynedd eto os byw ac <iach bydden ni> [=! laugh] .
  mewnin.PREP rywsome.PREQ+SM dairthree.NUM.F+SM mlyneddyears.N.F.PL+NM etoagain.ADV osif.CONJ bywlive.V.INFIN acand.CONJ iachhealthy.ADJ byddenbe.V.3P.COND niwe.PRON.1P .
  in about another three year if we're still alive and well.
581LOLfyddwn ni awydd (..) cychwyn ar y taith eto (..) gobeithio .
  fyddwnbe.V.1P.FUT+SM niwe.PRON.1P awydddesire.N.M.SG cychwynstart.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF taithjourney.N.F.SG etoagain.ADV gobeithiohope.V.INFIN .
  we'll feel like setting off on a trip again, hopefully.
582JOS&=whistle .
  .
  
583JOSond bydd yr uh (.) tryc yn dod i lwytho (y)r gwlân y dyddiau yma siŵr .
  ondbut.CONJ byddbe.V.3S.FUT yrthe.DET.DEF uher.IM tryctruck.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP lwythoload.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF gwlânwool.N.M.SG ythe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV siŵrsure.ADJ .
  but I'm sure the lorry will come to load the wool one of these days.
584LOLia (y)dy o (we)di deud rywbeth ?
  iayes.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ?
  yes, has he said something?
585JOSna ond +...
  nano.ADV ondbut.CONJ .
  no, but...
586JOSgobeithio fydd o (y)n mynd â yr [/] (.) â (y)r gwlân xxx yn fuan .
  gobeithiohope.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP yrthat.PRON.REL âwith.PREP yrthe.DET.DEF gwlânwool.N.M.SG ynPRT fuansoon.ADJ+SM .
  hopefully he'll take the wool [...] [check] soon.
587LOLxxx .
  .
  
588JOSxxx (.) yn beryg i rywun (.) torri fewn a dwyn .
  ynPRT berygdanger.N.M.SG+SM ito.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM torribreak.V.INFIN fewnin.PREP+SM aand.CONJ dwyntake.V.INFIN .
  [...] someone might break in and steal it.
589LOLia ti (y)n meddwl ?
  iayes.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT meddwlthink.V.INFIN ?
  yes, do you think so?
590JOSxxx .
  .
  
591JOSmae o wedi digwydd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP digwyddhappen.V.INFIN .
  it has happended.
592JOSddim yn aml iawn .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT amlfrequent.ADJ iawnvery.ADV .
  not very often.
593JOSond mae o (y)n digwydd .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT digwyddhappen.V.INFIN .
  but it does happen.
594LOLie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes.
595LOLa <dydd Llun> [/] dydd Llun <gaeth y> [//] gaeth o (e)i werthu ia ?
  aand.CONJ dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG gaethget.V.3S.PAST+SM ythat.PRON.REL gaethget.V.3S.PAST+SM oof.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S werthusell.V.INFIN+SM iayes.ADV ?
  and it Monday that it was sold, was it?
596LOLdydd Llun diwetha ?
  dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG diwethalast.ADJ ?
  last Moday?
597JOSdydd Llun ?
  dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG ?
  Monday?
598JOSahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah yes.
599LOL+< ia .
  iayes.ADV .
  yes.
600JOSahCS mae [/] mae (y)r pris mynd ar [?] i_fyny .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF prisprice.N.M.SG myndgo.V.INFIN aron.PREP i_fynyup.ADV .
  the price is going up.
601LOLia ?
  iayes.ADV ?
  is it?
602JOSia xxx .
  iayes.ADV .
  yes, [...].
603LOL+< ohCS .
  ohoh.IM .
  oh.
604JOSglywais i ddoe (.) (y)chydig .
  glywaishear.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddoeyesterday.ADV ychydiga_little.QUAN .
  it heard yesterday, slightly.
605JOSond mae (y)n mynd ar i_fyny .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN aron.PREP i_fynyup.ADV .
  but it's going up.
606JOS(we)di [?] gwella (y)chydig bach .
  wediafter.PREP gwellaimprove.V.INFIN ychydiga_little.QUAN bachsmall.ADJ .
  improved, slightly.
607LOLohCS buenoS .
  ohoh.IM buenowell.E .
  oh well.
608JOSond mae (y)n gwella (.) un wythnos .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT gwellaimprove.V.INFIN unone.NUM wythnosweek.N.F.SG .
  but it improves one week.
609JOSa mae o (y)n mynd lawr wythnos (.) wedyn a +...
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV wythnosweek.N.F.SG wedynafterwards.ADV aand.CONJ .
  and it goes down the following week and...
610LOL+< ie mae e .
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ehe.PRON.M.3S .
  yes, it does.
611JOSdach chi (..) ddim gallu (.) gwybod <am bris> [//] &w pa bris .
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN amfor.PREP brisprice.N.M.SG+SM pawhich.ADJ brisprice.N.M.SG+SM .
  you can't be sure what price.
612LOL+< wel na .
  welwell.IM nano.ADV .
  no.
613LOLa peth arall os dan ni (we)di (.) cael gwerthu o a [/] a pan mae rywun angen yr arian a wel xxx (dy)na fo waeth i nhw heb uh (.) poeni ragor wedyn .
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ osif.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN gwerthusell.V.INFIN ohe.PRON.M.3S aand.CONJ aand.CONJ panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM angenneed.N.M.SG yrthe.DET.DEF arianmoney.N.M.SG aand.CONJ welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S waethworse.ADJ.COMP+SM ito.PREP nhwthey.PRON.3P hebwithout.PREP uher.IM poeniworry.V.INFIN ragormore.QUAN+SM wedynafterwards.ADV .
  and another thing is if we have sold it, when one needs the money and, well, [...] there we go, they might as well not worry about it any more then.
614LOL(dy)na ddigon .
  dynathat_is.ADV ddigonenough.QUAN+SM .
  that's enough.
615LOLfel mae o mynd fyny hwyrach (fa)sai fo (y)n mynd lawr wedyn efo [?] neb yn gofyn ragor amdano fo .
  fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN fynyup.ADV hwyrachperhaps.ADV fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM fohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN lawrdown.ADV wedynafterwards.ADV efowith.PREP nebanyone.PRON ynPRT gofynask.V.INFIN ragormore.QUAN+SM amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  when it goes up, it might go down afterwards with nobody demanding it any more.
616LOLwedyn (dy)na fo .
  wedynafterwards.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  so there we are.
617JOS[- spa] es una lotería la venta de lana .
  esbe.V.3S.PRES unaa.DET.INDEF.F.SG loteríalottery.N.F.SG lathe.DET.DEF.F.SG ventasale.N.F.SG deof.PREP lanawool.N.F.SG .
  selling wool is a lottery.
618LOL[- spa] +< <lo es sí> [?] .
  lohim.PRON.OBJ.M.3S esbe.V.3S.PRES yes.ADV .
  it is, isn't it?
619LOL[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  alright.
620JOS[- spa] nunca se sabe qué precio .
  nuncanever.ADV seself.PRON.REFL.MF.3SP sabeknow.V.3S.PRES quéwhat.INT precioprice.N.M.SG .
  you never know the price.
621LOL+< na .
  nano.ADV .
  no.
622LOL[- spa] y cuando hay (.) compromisos cosas para pagar xxx bueno más vale (.) asegurarse de tener algo .
  yand.CONJ cuandowhen.CONJ haythere_is.V.3S.PRES compromisosengagement.N.M.PL cosasthing.N.F.PL.[or].sew.V.2S.SUBJ.PRES parafor.PREP pagarpay.V.INFIN buenowell.E másmore.ADV valecost.V.2S.IMPER.[or].cost.V.3S.PRES asegurarsesecure.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S] deof.PREP tenerhave.V.INFIN algosomething.PRON.M.SG .
  and when there are obligations, things to pay for [...] well it's better to be sure that you have something.
623JOS[- spa] ahora [?] con [/] con el calor de ayer tiene que haber (.) repuntado la siembra (.) la avena +...
  ahoranow.ADV conwith.PREP conwith.PREP elthe.DET.DEF.M.SG calorheat.N.M.SG deof.PREP ayeryesterday.ADV tienehave.V.3S.PRES quethat.CONJ haberhave.V.INFIN repuntadorecover.V.PASTPART lathe.DET.DEF.F.SG siembrasowing.N.F.SG lathe.DET.DEF.F.SG avenaoats.N.F.SG .
  now after yesterday's heat the land, the oats, should have recovered.
624LOLuh +...
  uher.IM .
  uh ...
625LOLoedd Elwyn_EdwardsCS (we)di +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF Elwyn_Edwardsname wediafter.PREP .
  Elwyn Edwards was...
626JOS+< xxx .
  .
  
627JOSbe ?
  bewhat.INT ?
  what?
628LOLoedd Elwyn_EdwardsCS <ddim mynd i_fyny> [?] i chwalu (y)r (.) gwrtaith ar yr xxx +..?
  oeddbe.V.3S.IMPERF Elwyn_Edwardsname ddimnot.ADV+SM myndgo.V.INFIN i_fynyup.ADV ito.PREP chwaluscatter.V.INFIN yrthe.DET.DEF gwrtaithmanure.N.M.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF ?
  wasn't Elwyn Edwards going up to spread the manure on the [...] ...?
629JOSoedd hwyrach bod o (.) wneud (hyn)na heddiw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hwyrachperhaps.ADV bodbe.V.INFIN oof.PREP wneudmake.V.INFIN+SM hynnathat.PRON.DEM.SP heddiwtoday.ADV .
  yes, maybe he's doing that today.
630LOLahCS .
  ahah.IM .
  ah.
631JOSoedd o (y)n meddwl wneud ddoe .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT meddwlthink.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM ddoeyesterday.ADV .
  he was planning to do it yesterday.
632JOSond wnaeth o ddim .
  ondbut.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM .
  but he didn't.
633LOLond mae raid iddo fo ddod â (y)r peiriant yn_ôl i fan (h)yn ia ia ?
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM iddoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S ddodcome.V.INFIN+SM âwith.PREP yrthe.DET.DEF peiriantmachine.N.M.SG yn_ôlback.ADV ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP iayes.ADV iayes.ADV ?
  but he has to bring the machine back here, does he?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia32: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.