SIARAD - Robert1
Word frequency for speaker FLO

Words with language tag: cym (2654)

yn (PRT) [189], fi (PRON.1S) [83], a (and) [80], mae (be.3S.PRES) [78], i (to) [71], e (PRON.3SM) [70], yr (DET) [64], ni (PRON.1PL) [54], ti (PRON.2S) [48], y (DET) [46], fe (PRON.3SM) [42], nhw (PRON.3PL) [40], bod (be.NONFIN) [36], i (PRON.1S) [35], wneud (do.NONFIN) [35], o (of) [31], gyda (with) [30], isie (want) [29], mynd (go.NONFIN) [29], wedi (PRT.PAST) [28], oedd (be.3S.IMP) [24], ond (but) [24], neu (or) [23], yn (in) [22], un (one) [21], na (no) [20], bydd (be.3S.FUT) [19], cael (get.NONFIN) [18], hwnna (that) [18], os (if) [18], achos (because) [16], yna (there) [15], gwybod (know.NONFIN) [14], ddim (NEG) [13], mas (out) [13], so (NEG) [13], ar (on) [12], gallu (can.NONFIN) [12], raid (necessity) [12], sy (be.PRES.REL) [12], arian (money) [11], credu (believe.NONFIN) [11], yw (be.3S.PRES) [11], beth (what) [10], de (then) [10], fel (like) [10], fynd (go.NONFIN) [10], mewn (in) [10], nôl (back) [10], sa (NEG) [10], yma (here) [10], â (with) [9], am (for) [9], dyna (there) [9], ffindo (find.NONFIN) [9], i (for) [9], mae (be.3PL.PRES) [9], anrhegion (presents) [8], dim (NEG) [8], dod (come.NONFIN) [8], lan (up) [8], nawr (now) [8], ryw (some) [8], ei (POSS.3SM) [7], gael (get.NONFIN) [7], gorfod (must.NONFIN) [7], nesa (next) [7], roi (put.NONFIN) [7], rywbeth (something) [7], dydd (day) [6], gweud (say.NONFIN) [6], hefyd (also) [6], nag (NEG) [6], Sadwrn (Saturday) [6], ysgol (school) [6], am (about) [5], anrheg (present) [5], be (what) [5], bydda (be.1S.FUT) [5], dad (father) [5], erbyn (by) [5], ffurfiol (formal) [5], gwallt (hair) [5], hapus (happy) [5], hi (PRON.3SF) [5], luniau (pictures) [5], pan (when) [5], plant (children) [5], rhestr (list) [5], torri (cut.NONFIN) [5], tro (turn) [5], wedyn (after) [5], wna (do.1S.NONPAST) [5], wnaeth (do.3S.PAST) [5], ŷn (be.1PL.PRES) [5], adael (leave.NONFIN) [4], arall (other) [4], ar_ôl (after) [4], awr (hour) [4], bach (little) [4], capel (chapel) [4], carden (card) [4], cofio (remember.NONFIN) [4], cynta (first) [4], di (PRON.2S) [4], diwedd (end) [4], does (be.3S.PRES.NEG) [4], dyw (be.3S.PRES.NEG) [4], falle (perhaps) [4], gwesty (hotel) [4], hala (send.NONFIN) [4], hunan (self) [4], hyn (this) [4], hynna (that) [4], lawr (down) [4], meddwl (think.NONFIN) [4], newid (change.NONFIN) [4], o (from) [4], odyw (be.3S.PRES) [4], o'n (be.1S.IMP) [4], peth (thing) [4], pwy (who) [4], rai (some) [4], timod (know.2S) [4], tywyswyr (ushers) [4], wythnos (week) [4], amser (time) [3], bach (small) [3], ble (where) [3], blodau (flowers) [3], blwyddyn (year) [3], bwyd (food) [3], bynnag (ever) [3], chwaer (sister) [3], cyfrifiadur (computer) [3], cymryd (take.NONFIN) [3], cysylltu (contact.NONFIN) [3], darllen (read.NONFIN) [3], diwetha (previous) [3], dorri (cut.NONFIN) [3], dou (two.M) [3], dros (over) [3], dyma (here) [3], edrych (look.NONFIN) [3], elli (can.2S.NONPAST) [3], fath (kind) [3], fawr (big) [3], ffaelu (fail.NONFIN) [3], fod (be.NONFIN) [3], geith (get.3S.NONPAST) [3], gwaith (work) [3], gwybodaeth (information) [3], heddi (today) [3], heddlu (police) [3], helpu (help.NONFIN) [3], le (where) [3], mawr (big) [3], moyn (want) [3], neuadd (hall) [3], nos (night) [3], pam (why) [3], pobl (people) [3], popeth (everything) [3], priodas (wedding) [3], prynu (buy.NONFIN) [3], sawl (many) [3], seddau (seats) [3], talu (pay.NONFIN) [3], tan (until) [3], trafod (discuss.NONFIN) [3], trefn (order) [3], weld (see.NONFIN) [3], wyt (be.2S.PRES) [3], angen (need) [2], ar_gyfer (for) [2], aros (wait.NONFIN) [2], athrawes (teacher) [2], barddoniaeth (poetry) [2], barod (ready) [2], ben (head) [2], bob (every) [2], bodlon (willing) [2], bore (morning) [2], byddai (be.3S.CONDIT) [2], bydden (be.1S.CONDIT) [2], byth (never) [2], cadw (keep.NONFIN) [2], carreg (stone) [2], ceir (cars) [2], celtaidd (celtic) [2], claddu (bury.NONFIN) [2], clywed (hear.NONFIN) [2], cwympo (fall.NONFIN) [2], cyfle (opportunity) [2], cyn (before) [2], dda (good) [2], ddechrau (start.NONFIN) [2], dechrau (start) [2], defnyddio (use.NONFIN) [2], dewis (choose.NONFIN) [2], disgwyl (expectation) [2], dre (town) [2], drosto (over.3SM) [2], dysgu (learn.NONFIN) [2], eglwys (church) [2], ei (POSS.3S) [2], eitha (quite) [2], enw (name) [2], enwau (names) [2], eraill (other) [2], estynedig (extended) [2], eto (yet) [2], fas (out) [2], fel (how) [2], ffeindio (find.NONFIN) [2], ffono (telephone.NONFIN) [2], flwyddyn (year) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gafodd (get.3S.PAST) [2], ganrif (century) [2], ginio (lunch) [2], godi (lift.NONFIN) [2], gorffen (finish.NONFIN) [2], gormod (too_much) [2], groes (cross) [2], gweddill (rest) [2], gweld (see.NONFIN) [2], gyrru (drive.NONFIN) [2], haws (easier) [2], hwn (this) [2], hyd_yn_oed (even) [2], hynny (that) [2], i_gyd (all) [2], Llanilltud_Fawr (Llantwit_Major) [2], lle (place) [2], lluniau (pictures) [2], maes (field) [2], mai (PRT) [2], mamau (mothers) [2], marw (die.NONFIN) [2], mor (so) [2], morwynion (bridesmaids) [2], mwy (more) [2], mwya (most) [2], odw (be.1S.PRES) [2], oes (be.3S.PRES) [2], o'n (be.3PL.IMP) [2], paid (desist.2S.IMPER) [2], pedwar (four.M) [2], pen_blwydd (birthday) [2], pethau (things) [2], pigo (pick.NONFIN) [2], pob (every) [2], sgwennu (write.NONFIN) [2], siarad (speak.NONFIN) [2], sorto (sort.NONFIN) [2], syniad (idea) [2], tadau (fathers) [2], te (then) [2], technoleg (technology) [2], teipo (type.NONFIN) [2], troi (turn.NONFIN) [2], trosglwyddo (transfer.NONFIN) [2], tu (side) [2], (house) [2], unig (only) [2], wasanaeth (service) [2], wastad (always) [2], wedi (past) [2], wir (true) [2], y (be.1S.PRES) [2], yfe (PRT.INT) [2], ymlaen (on) [2], yswiriant (insurance) [2], a (a) [1], â (as) [1], ac (and) [1], addurniadau (decorations) [1], adnoddau (resources) [1], agor (open.NONFIN) [1], aildwymo (reheat.NONFIN) [1], ailgodi (re_erect.NONFIN) [1], alla (can.1S.NONPAST) [1], allai (can.3S.CONDIT) [1], allwn (can.1PL.NONPAST) [1], am (at) [1], amau (doubt.NONFIN) [1], amdan (about) [1], amdano (about.3SM) [1], anghofio (forget.NONFIN) [1], anifeiliaid (animals) [1], ar_bwys (near) [1], ar_gael (available) [1], arian (silver) [1], arlunio (draw.NONFIN) [1], arno (on) [1], arno (on.3SM) [1], ar_ôl (left) [1], arwr (hero) [1], at (to) [1], at (towards) [1], atgoffa (remind.2S.IMPER) [1], athrawon (teachers) [1], awgrymu (be.NONFIN) [1], ba (which) [1], basai (be.3PL.CONDIT) [1], bedair (four.F) [1], bedd (grave) [1], beddau (graves) [1], bennu (finish.NONFIN) [1], benthyg (some) [1], beth (thing) [1], blaenoriaeth (priority) [1], blant (children) [1], blwydd (year) [1], blynyddau (years) [1], bod (PRON.1PL) [1], bosib (possible) [1], brawd (brother) [1], briodas (wedding) [1], bron (almost) [1], bryd (time) [1], bwco (book.NONFIN) [1], bwriadu (intend.NONFIN) [1], bws (bus) [1], bwyta (eat.NONFIN) [1], byddan (be.3PL.FUT) [1], bydden (be.1PL.CONDIT) [1], byddet (be.2S.CONDIT) [1], byddi (be.2S.FUT) [1], byddwn (be.1PL.FUT) [1], byrddau (tables) [1], byw (live.NONFIN) [1], camerâu (cameras) [1], carca (care.2S.IMPER) [1], casglu (collect.NONFIN) [1], celf (art) [1], cerrig (stones) [1], chwech (six) [1], chwerthin (laugh.NONFIN) [1], chwilio (search.NONFIN) [1], cinio (dinner) [1], codi (rise.NONFIN) [1], codi (lift.NONFIN) [1], cofia (remember.2S.IMPER) [1], coginio (cook.NONFIN) [1], crwydro (wander.NONFIN) [1], cwmni (company) [1], cydnabod (acknowledge.NONFIN) [1], cyffredin (general) [1], cyfrifiaduron (computers) [1], cyfryngis (media_types) [1], cymaint (so_much) [1], Cymraeg (Welsh) [1], Cymru (Wales) [1], cyntedd (foyer) [1], cyplau (couples) [1], cysylltu (link.NONFIN) [1], cytbwys (balanced) [1], cytundeb (agreement) [1], ddal (catch.NONFIN) [1], ddarllen (read.NONFIN) [1], ddeunawfed (eighteenth) [1], ddewis (choice) [1], ddi (PRON.3SF) [1], ddiawl (devil) [1], ddiddordeb (interest) [1], ddiddorol (interesting) [1], ddiweddarach (later) [1], ddod (come.NONFIN) [1], ddydd (day) [1], ddysgu (learn.NONFIN) [1], deall (understand) [1], deud (say.NONFIN) [1], deunaw (eighteen) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], dillad (clothes) [1], dim (no) [1], diolch (thank_you) [1], dirprwy (deputy) [1], disgyblion (pupils) [1], diwrnod (day) [1], do (yes) [1], dosbarth (class) [1], dost (sick) [1], draw (over) [1], drefn (order) [1], dri (three.M) [1], dros (head) [1], drwm (heavy) [1], drws (door) [1], dueddol (prone) [1], dwlu (dote.NONFIN) [1], dyddiau (days) [1], dynnu (take.NONFIN) [1], dysgu (teach.NONFIN) [1], dyw (be.3S.PRES) [1], eistedd (sit.NONFIN) [1], eith (go.3S.NONPAST) [1], ellwn (can.1PL.NONPAST) [1], eni (bear.NONFIN) [1], eraill (others) [1], esgidiau (shoes) [1], ewn (go.1PL.NONPAST) [1], fab (son) [1], fach (little) [1], fan (place) [1], fardd (poet) [1], farw (die.NONFIN) [1], fath (of) [1], Fawrth (Tuesday) [1], fe (PRON.3SF) [1], feddwl (think.NONFIN) [1], ferch (girl) [1], ffindi (find.2S.NONPAST) [1], ffono (phone.NONFIN) [1], ffurflen (form) [1], fi (me) [1], fi (over) [1], ficerdy (vicarage) [1], fwy (more) [1], fwya (most) [1], fy (POSS.1S) [1], fydd (be.3S.FUT) [1], gacen (cake) [1], gaethon (get.3PL.PAST) [1], gair (word) [1], galla (can.1S.NONPAST) [1], galw (call.NONFIN) [1], galw (call) [1], gant (hundred) [1], gegin (kitchen) [1], geiriau (words) [1], gemwaith (jewellery) [1], gilydd (other) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], go_chwith (awkward) [1], gofyn (ask.NONFIN) [1], gofynion (requirements) [1], gofynnan (ask.1PL.NONPAST) [1], golau (light) [1], golli (lose.NONFIN) [1], gornel (corner) [1], gwaethygu (worsen.NONFIN) [1], gwahanol (different) [1], gwahoddiadau (invitations) [1], gwasanaeth (service) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], Gwener (Friday) [1], gwers (lesson) [1], gwersi (lessons) [1], gwerthfawrogi (appreciate.NONFIN) [1], gwisgo (wear.NONFIN) [1], gwmni (company) [1], gyda (PRON.1S) [1], gyfrifol (responsible) [1], gymaint (as_much) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gysylltiedig (connected) [1], gywir (correct) [1], gywiro (repair.NONFIN) [1], hanner (half) [1], hawlio (claim.NONFIN) [1], heblaw (unless) [1], Hendy (Hendy) [1], heno (tonight) [1], hwyr (late) [1], hysbysebu (advertise.NONFIN) [1], Iau (Thursday) [1], iawn (right) [1], iddi (for.3SF) [1], iddo (for.3SM) [1], iddyn (to.3PL) [1], iddyn (for.3PL) [1], ie (yes) [1], ifanc (young) [1], iwso (use.NONFIN) [1], lai (less) [1], leia (least) [1], licen (like.1S.NONPAST) [1], lliw (colour) [1], lliwiau (colours) [1], Llundain (London) [1], lluniau (picture) [1], llwyd (grey) [1], llyfr (book) [1], llyfyr (book) [1], llygaid (eyes) [1], llythrennau (letters) [1], llythyr (letter) [1], Lundain (London) [1], lyfrau (books) [1], mab (son) [1], maith (long) [1], mam_gu (grandmother) [1], mis (month) [1], moyn (want.NONFIN) [1], murlun (mural) [1], mynd (be.NONFIN) [1], mynd (go) [1], na (NEG) [1], nag (than) [1], neb (nobody) [1], neilltuo (allocate.NONFIN) [1], neithiwr (last_night) [1], nes (until) [1], nes (nearer) [1], nghladdu (bury.NONFIN) [1], nhw (PRON.1PL) [1], ni (PRT) [1], ni (PRON.1S) [1], nodyn (note) [1], o (light) [1], oed (age) [1], oedd (IM) [1], ofn (fear) [1], olau (from) [1], osod (place.NONFIN) [1], pa (which) [1], parhau (continue.NONFIN) [1], pawb (everyone) [1], pen (head) [1], petasai (if_be.3S.CONDIT) [1], pnawn (afternoon) [1], pridd (earth) [1], prifathrawes (headmistress) [1], priodasau (marriages) [1], priodasau (weddings) [1], pryd (when) [1], pump (five) [1], pwsio (push.NONFIN) [1], ragweld (foresee.NONFIN) [1], ran (part) [1], rein (these) [1], reina (those) [1], reswm (reason) [1], rhag (lest) [1], rhagorol (excellent) [1], rhai (some) [1], rhannu (share.NONFIN) [1], rhy (too) [1], rieni (parents) [1], ryw (kind) [1], rywle (somewhere) [1], rywun (someone) [1], sef (namely) [1], seto (set.NONFIN) [1], sgriblo (scribble.NONFIN) [1], siopa (shop.NONFIN) [1], sôn (rumour) [1], stopo (stop.NONFIN) [1], sych (dry) [1], tair (three.F) [1], teimlo (feel.NONFIN) [1], teulu (family) [1], ti (PRON.1S) [1], tipyn (a_bit) [1], tipyn (bit) [1], trefniadau (arrangements) [1], trefnu (arrange.NONFIN) [1], tri (three.M) [1], trial (try.NONFIN) [1], tri_deg (thirty) [1], twel (see.2S) [1], twll (hole) [1], twyllo (deceive.NONFIN) [1], twymo (heat.NONFIN) [1], tynnu (take.NONFIN) [1], tywydd (weather) [1], ugain (twenty) [1], un_deg_pedwar (fourteen.M) [1], unrhyw (any) [1], waith (work) [1], wedes (say.1S.PAST) [1], wedi (suggest.NONFIN) [1], wedodd (say.3S.PAST) [1], weithio (work.NONFIN) [1], well (better) [1], wers (lesson) [1], weud (say.NONFIN) [1], whare (play.NONFIN) [1], Wil_y_Cawr (Wil_DET_Giant) [1], wnawn (do.1PL.NONPAST) [1], wneith (do.3S.NONPAST) [1], wneud (do) [1], wrth (John_Warner) [1], wrth (by) [1], wrtho (from.3SM) [1], wyth_deg (eighty) [1], wythnos (weeks) [1], wythnos (weekend) [1], y (POSS.1S) [1], ychwanegol (extra) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], ydy (be.3S.PRES) [1], yf (be.1S.PRES) [1], ymchwilio (research.NONFIN) [1], ymddiddori (interest_oneself.NONFIN) [1], ymgolli (lose_oneself.NONFIN) [1], ymlaen (forward) [1], yn (borrow.NONFIN) [1], yn (POSS.1S) [1], ŷn (be.3PL.PRES) [1], yndy (be.3S.PRES) [1], yn_ôl (according_to) [1], yn_ôl (ago) [1], ysgolhaig (scholar) [1], ysgolion (schools) [1], ysgrifau (manuscripts) [1], yw (be.3S.PRE) [1],

Words with language tag: cym&eng (362)

um (IM) [22], so (so) [18], well (well) [17], yeah (yeah) [16], yeah () [15], just (just) [13], oh (IM) [11], o_k () [9], oh () [8], sure (sure) [7], mam (mum) [6], off (off) [6], Reginald (Reginald) [6], right (right) [6], um () [6], car (car) [5], Florence (Florence) [5], o_k (o_k) [5], story (story) [5], ah () [4], camera (camera) [4], jobs (jobs) [4], Neil (Neil) [4], nice (nice) [4], Owen (Owen) [4], artist (artist) [3], lot (lot) [3], make_up (make_up) [3], Nanna (Nanna) [3], outfit (outfit) [3], round (round) [3], Sarah (Sarah) [3], stuff (stuff) [3], ties () [3], ah (IM) [2], Alan (Alan) [2], bank (bank) [2], blank (blank) [2], bus (bus) [2], card (card) [2], David (David) [2], er (IM) [2], Gemma (Gemma) [2], help (help) [2], list (list) [2], mmm () [2], please (please) [2], Reginald () [2], right () [2], still (still) [2], taxis (taxis) [2], Tesco (Tesco) [2], Wyn (Wyn) [2], Alun () [1], Barnardo's (Barnardo''s) [1], Bilbao (Bilbao) [1], bit (bit) [1], boy (boy) [1], break (break) [1], Catherine (Catherine) [1], cheque (cheque) [1], Chris (Chris) [1], club (club) [1], coffee (coffee) [1], couple (couple) [1], Craig (Craig) [1], credit (credit) [1], dad (dad) [1], Dafydd_ap_Gwilym (Dafydd_ap_Gwilym) [1], Deiniol (Deiniol) [1], Diane (Diane) [1], Dion (Dion) [1], Edward_Williams (Edward_Williams) [1], eh () [1], Els (PRT.PAST) [1], er () [1], extra (extra) [1], fan (fan) [1], fine (fine) [1], frock (dress) [1], frown (brown) [1], game (game) [1], Gary (Gary) [1], great (great) [1], Gwenno (Gwenno) [1], handy (handy) [1], hey () [1], hmm (be.3S.IMP) [1], Iolo_Morgannwg (Iolo_Morgannwg) [1], James (James) [1], Jess (Jess) [1], John_Travolta (John_Travolta) [1], Jonesey (Jonesey) [1], Lanelli (Llanelli) [1], Llanelli (Llanelli) [1], Llangrannog (Llangrannog) [1], mam (mother) [1], Michael (Michael) [1], minibus (minibus) [1], Neil () [1], Nerys (Nerys) [1], pack (pack) [1], party (party) [1], passport (passport) [1], problem (problem) [1], quarter (quarter) [1], Reg (Reg) [1], Rhian (Rhian) [1], Rosie (Rosie) [1], rugby (rugby) [1], safe (safe) [1], saucepan (saucepan) [1], shops (shops) [1], special (special) [1], spell (spell) [1], taxi (taxi) [1], taxis (taxi) [1], tie (tie) [1], ties (ties) [1], um (Els) [1], Urdd (Urdd) [1], well () [1], Western_Avenue (Western_Avenue) [1],

Words with language tag: eng (122)

really (really) [9], Coal_Exchange (Coal_Exchange) [5], basically (basically) [4], anyway (anyway) [3], babe (babe) [3], fine (fine) [3], microwave (microwave) [3], of (of) [3], truffles (truffles) [3], actually (actually) [2], ages (ages) [2], apparently (apparently) [2], a_s_a_p (a_s_a_p) [2], eighteen (eighteen) [2], flash (flash) [2], is (is) [2], lovely (lovely) [2], registrar (registrar) [2], tea_lights (tea_lights) [2], the (the) [2], thing (thing) [2], though (though) [2], way (way) [2], ago (ago) [1], always (always) [1], and (and) [1], apparently () [1], beans () [1], beans (beans) [1], because () [1], Blackfriars_Bridge (Blackfriars_Bridge) [1], blues (blues) [1], booking (booking) [1], caterer (caterer) [1], computer (computer) [1], C_R_B (C_R_B) [1], dead (dead) [1], d_j (d_j) [1], fine () [1], funny (funny) [1], fussed (fussed) [1], fussy (fussy) [1], genius (genius) [1], grandparents (grandparents) [1], guest (guest) [1], head (head) [1], hilarious (hilarious) [1], his (his) [1], jewellery () [1], kind (kind) [1], men () [1], names (names) [1], out (out) [1], payday (payday) [1], place () [1], player (player) [1], quote (quote) [1], rather (rather) [1], seating (seating) [1], seconds (seconds) [1], stonemason (stonemason) [1], table (table) [1], truffle () [1], t_shirt (t_shirt) [1], two (two) [1], unquote (unquote) [1], went (went) [1], whizz (whizz) [1],

Words with language tag: eng+cym (1)

hassle_o (hassle.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

robert1: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.