SIARAD - Stammers7
Word frequency

Words with language tag: cym (4833)

yn (PRT) [432], i (PRON.1S) [197], mae (be.3S.PRES) [138], a (and) [136], dw (be.1S.PRES) [114], ddim (NEG) [86], yr (DET) [82], i (to) [81], nhw (PRON.3PL) [78], y (DET) [65], yn (in) [62], o (PRON.3SM) [60], ti (PRON.2S) [60], ond (but) [57], wneud (do.NONFIN) [57], mynd (go.NONFIN) [55], ni (PRON.1PL) [53], wedi (PRT.PAST) [53], wedyn (then) [49], be (what) [46], yna (there) [45], o (of) [43], bod (be.NONFIN) [41], fi (PRON.1S) [38], dan (be.1PL.PRES) [37], maen (be.3PL.PRES) [35], deud (say.NONFIN) [34], fel (like) [34], hi (PRON.3SF) [34], oedd (be.3S.IMP) [34], o'n (be.1S.IMP) [33], meddwl (think.NONFIN) [29], ar (on) [28], un (one) [27], fo (PRON.3SM) [26], chdi (PRON.2S) [25], na (no) [25], neu (or) [24], am (for) [23], efo (with) [23], wnes (do.1S.PAST) [23], ydy (be.3S.PRES) [23], hwnna (that) [22], yma (here) [22], â (with) [20], cael (get.NONFIN) [20], pethau (things) [20], dydy (be.3S.PRES.NEG) [18], isio (want) [18], rywbeth (something) [18], ac (and) [17], cael (have.NONFIN) [17], fath (kind) [17], gwybod (know.NONFIN) [17], os (if) [17], ddeud (say.NONFIN) [16], am (about) [15], dyna (there) [15], wnaeth (do.3S.PAST) [15], ysgol (school) [15], bob (every) [14], chi (PRON.2PL) [14], da (good) [14], dod (come.NONFIN) [14], hynna (that) [14], timod (know.2S) [14], gallu (can.NONFIN) [13], gorod (must.NONFIN) [13], Sul (Sunday) [13], ddod (come.NONFIN) [12], ella (maybe) [12], ryw (some) [12], arall (other) [11], dwy (two) [11], hynny (that) [11], iawn (right) [11], siarad (speak.NONFIN) [11], sy (be.PRES.REL) [11], tro (turn) [11], yndy (be.3S.PRES) [11], achos (because) [10], byw (live.NONFIN) [10], dydd (day) [10], fod (be.NONFIN) [10], gweld (see.NONFIN) [10], mis (month) [10], mod (be.NONFIN) [10], pan (when) [10], ychydig (a_bit) [10], arfer (habit) [9], gofyn (ask.NONFIN) [9], gwasanaeth (service) [9], wythnos (week) [9], yn_ôl (back) [9], allan (out) [8], dda (good) [8], de (TAG) [8], di (PRON.2S) [8], dim_byd (nothing) [8], do (yes) [8], heddiw (today) [8], mewn (in) [8], peth (thing) [8], yno (there) [8], ar_ôl (after) [7], athrawon (teachers) [7], bach (little) [7], cân (song) [7], canu (sing.NONFIN) [7], dim_ond (only) [7], Dydd (day) [7], ffonio (phone.NONFIN) [7], fynd (go.NONFIN) [7], iawn (very) [7], mwy (more) [7], pam (why) [7], pobl (people) [7], wan (now) [7], weld (see.NONFIN) [7], ym (in) [7], capel (chapel) [6], cyn (before) [6], dach (be.2PL.PRES) [6], derbyn (accept.NONFIN) [6], does (be.3S.PRES.NEG) [6], dros (over) [6], ein (POSS.1PL) [6], eitha (quite) [6], fydd (be.3S.FUT) [6], gael (get.NONFIN) [6], gobeithio (hope.NONFIN) [6], gwaith (work) [6], hefyd (also) [6], hir (long) [6], iddyn (to.3PL) [6], lle (where) [6], nos (night) [6], o (from) [6], rhei (some) [6], tri (three) [6], trio (try.NONFIN) [6], bydd (be.3S.FUT) [5], dau (two) [5], deg (ten) [5], dyma (here) [5], dyn (be.3PL.PRES) [5], ei (POSS.3S) [5], fil (thousand) [5], flynedd (years) [5], gael (have.NONFIN) [5], gweithio (work.NONFIN) [5], i (for) [5], i_mewn (in) [5], Lerpwl (Liverpool) [5], munud (minute) [5], nabod (know.NONFIN) [5], nesa (next) [5], plant (children) [5], rhan (part) [5], rywun (someone) [5], wedyn (after) [5], wna (do.1S.NONPAST) [5], adre (home) [4], beth (thing) [4], blwyddyn (year) [4], bywyd (life) [4], chwaer (sister) [4], chwarae (play.NONFIN) [4], credwn (believe.1PL.NONPAST) [4], cwrs (course) [4], Cymru (Wales) [4], dechrau (start) [4], dim (NEG) [4], disgwyl (expect.NONFIN) [4], dosbarthiadau (classes) [4], dŵr (water) [4], fedri (can.2S.NONPAST) [4], glywed (hear.NONFIN) [4], gorffen (finish.NONFIN) [4], gwneud (make.NONFIN) [4], gwrando (listen.NONFIN) [4], gynna (with.1S) [4], hyna (eldest) [4], Iau (Thursday) [4], licio (like.NONFIN) [4], mi (PRON.1S) [4], na (than) [4], neb (nobody) [4], oedden (be.3PL.IMP) [4], oes (be.3S.PRES) [4], rhai (some) [4], rhaid (necessity) [4], rhyw (some) [4], sôn (talk.NONFIN) [4], swyddfa (office) [4], symud (move.NONFIN) [4], syniad (idea) [4], ta (then) [4], trefnu (organize.NONFIN) [4], unwaith (once) [4], waith (work) [4], weithiau (times) [4], wneith (do.3S.NONPAST) [4], amser (time) [3], awr (hour) [3], basa (be.2S.CONDIT) [3], basai (be.3S.CONDIT) [3], baswn (be.1S.CONDIT) [3], Beibl (Bible) [3], blynedd (years) [3], bore (morning) [3], cerdded (walk.NONFIN) [3], coelio (believe.NONFIN) [3], credu (believe.NONFIN) [3], Cristion (Christian) [3], Cristnogol (Christian) [3], cymryd (take.NONFIN) [3], cynta (first) [3], daith (journey) [3], diwetha (previous) [3], diwrnod (day) [3], dosbarth (class) [3], drwy (through) [3], dwyt (be.2S.PRES.NEG) [3], dwywaith (twice) [3], eraill (others) [3], es (go.1S.PAST) [3], faint (how_much) [3], fan (place) [3], fasai (be.3S.CONDIT) [3], felly (thus) [3], fyny (up) [3], geiriau (words) [3], gormod (too_much) [3], gweddïo (pray.NONFIN) [3], gwlad (country) [3], gyd (all) [3], gynnof (with.1S) [3], hanes (history) [3], hen (old) [3], hwnnw (that) [3], i_gyd (all) [3], lle (place) [3], Mai (May) [3], Mamau (mothers) [3], Mercher (Wednesday) [3], mor (so) [3], na (nor) [3], newydd (new) [3], pa (which) [3], Pasg (Easter) [3], pob (every) [3], priodi (marry.NONFIN) [3], prynu (buy.NONFIN) [3], pump (five) [3], raid (necessity) [3], roid (put.NONFIN) [3], sut (how) [3], tan (until) [3], teimlo (feel.NONFIN) [3], teulu (family) [3], trwy (through) [3], tua (about) [3], uwchradd (secondary) [3], Wener (Friday) [3], wnest (do.2S.PAST) [3], wrth (to) [3], wyt (be.2S.PRES) [3], yn (DET) [3], yno (in.3SM) [3], aelod (member) [2], ail (second) [2], amdano (about.3SM) [2], aml (often) [2], angen (need) [2], bron (nearly) [2], bynnag (ever) [2], chwilio (search.NONFIN) [2], clywed (hear.NONFIN) [2], colli (lose.NONFIN) [2], crefft (craft) [2], cychwyn (start.NONFIN) [2], cymaint (so_much) [2], Cymraeg (Welsh) [2], daeth (come.3S.PAST) [2], dangos (show.NONFIN) [2], darlithydd (lecturer) [2], ddau (two) [2], ddechrau (start.NONFIN) [2], ddigwydd (happen.NONFIN) [2], Dduw (God) [2], dechrau (start.NONFIN) [2], disgwyl (wait.NONFIN) [2], Dolig (Christmas) [2], do'n (be.1S.IMP.NEG) [2], drosodd (over) [2], drwyddo (through.3SM) [2], Duw (God) [2], dwytha (previous) [2], dy (POSS.2S) [2], dysgu (teach.NONFIN) [2], e_bost (email) [2], Eglwys (church) [2], ei (POSS.3SM) [2], erbyn (against) [2], ers (since) [2], eu (POSS.3PL) [2], ffeindio (find.NONFIN) [2], ffordd (way) [2], finnau (PRON.1S) [2], flwyddyn (year) [2], fwy (more) [2], ga (get.1S.NONPAST) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gaeth (have.3S.PAST) [2], galw (call.NONFIN) [2], gan (with) [2], gawn (get.1PL.NONPAST) [2], gefnogol (supportive) [2], gen (with) [2], gen (with.1S) [2], ges (have.1S.PAST) [2], gilydd (each_other) [2], gofio (remember.NONFIN) [2], Grawys (Lent) [2], Grist (Christ) [2], Gristion (Christian) [2], gwahanol (different) [2], gwatsiad (watch.NONFIN) [2], gweinidog (minister) [2], gwir (truth) [2], gymaint (so_much) [2], hanner (half) [2], helpu (help.NONFIN) [2], Hollalluog (almighty) [2], hwn (this) [2], hyn (this) [2], iau (younger) [2], iddo (to.3SM) [2], Iesu (Jesus) [2], i_fyny (up) [2], lawr (down) [2], llall (other) [2], Llun (Monday) [2], maen (PRON.3PL) [2], mai (PRT) [2], methu (fail.NONFIN) [2], mi (PRT) [2], newid (change.NONFIN) [2], nhw (PRT) [2], Nuw (God) [2], oedda (be.2S.IMP) [2], oeddech (be.2PL.IMP) [2], ofyn (ask.NONFIN) [2], ots (odds) [2], para (last.NONFIN) [2], Pedr (Peter) [2], pedwar (four) [2], pentre (village) [2], profiad (experience) [2], pryd (when) [2], pwy (who) [2], ran (part) [2], rhieni (parents) [2], rhwyfo (row.NONFIN) [2], rhy (too) [2], rhywbeth (something) [2], roi (give.NONFIN) [2], roi (put.NONFIN) [2], rwan (now) [2], saith (seven) [2], sydd (be.PRES.REL) [2], syth (straight) [2], tair (three) [2], taith (journey) [2], teg (fair) [2], ti (PRT) [2], tocynnau (tickets) [2], troed (foot) [2], tynnu (pull.NONFIN) [2], waith (time) [2], watsiad (watch.NONFIN) [2], well (better) [2], wnei (do.2S.NONPAST) [2], wneud (make.NONFIN) [2], wrthyn (to.3PL) [2], yfory (tomorrow) [2], ymlaen (forward) [2], yn (POSS.1S) [2], yn (do.NONFIN) [2], yng (in) [2], ysbryd (spirit) [2], a (things) [1], a (given_that) [1], â (as) [1], addas (suitable) [1], addoli (worship.NONFIN) [1], adio (add.NONFIN) [1], adnod (verse) [1], aelodau (members) [1], aethon (go.1PL.PAST) [1], Almaen (Germany) [1], am (because) [1], am (IM) [1], ambell (occasional) [1], amser (work) [1], andros (devil) [1], anelu (aim.NONFIN) [1], anffodus (unfortunate) [1], angau (death) [1], anghofio (forget.NONFIN) [1], anodd (difficult) [1], ar (believe.1PL.NONPAST) [1], arfer (PRT) [1], ar_gyfer (for) [1], arno (on.3SM) [1], arolygwyr (inspectors) [1], aros (stay.NONFIN) [1], aros (wait.NONFIN) [1], arwain (lead.NONFIN) [1], at (towards) [1], ateb (answer.NONFIN) [1], atgyfodiad (resurrection) [1], Atgyfodiad (resurrection) [1], athrawes (female_teacher) [1], athrawes (teacher) [1], ato (to.3SM) [1], awgrymu (suggest.NONFIN) [1], awyren (company) [1], babi (baby) [1], balansio (balance.NONFIN) [1], bara (last.NONFIN) [1], basai (ask.NONFIN) [1], basai (PRON.3SM) [1], bechod (sin) [1], bedydd (baptism) [1], beidio (desist.NONFIN) [1], bersonol (personal) [1], bethau (things) [1], blant (children) [1], blynyddoedd (years) [1], bob (turn) [1], bob_dim (everything) [1], bobl (people) [1], boddran (bother.NONFIN) [1], bowlen (bowl) [1], braf (ample) [1], braidd (somewhat) [1], briodas (wedding) [1], brysur (busy) [1], bwriadu (plan.NONFIN) [1], bwyd (food) [1], bwysig (important) [1], byddaf (be.1S.FUT) [1], byddech (be.2PL.FUT) [1], byddi (be.2S.FUT) [1], byth (never) [1], bythefnos (fortnight) [1], bytio (butt.NONFIN) [1], Cablyd (Maundy) [1], cadw (keep.NONFIN) [1], cael (fail.NONFIN) [1], cael (POSS.3PL) [1], cais (application) [1], canol (PRT) [1], cardiau (cards) [1], cario (carry.NONFIN) [1], Cawl (soup) [1], cenedlaethol (national) [1], cerdyn (card) [1], chwaith (either) [1], chwarter (quarter) [1], chwech (six) [1], chweched (sixth) [1], Chwestiwn (question) [1], cinio (lunch) [1], clem (inkling) [1], clwb (club) [1], codi (rise.NONFIN) [1], Creawdwr (creator) [1], credwn (in) [1], Crist (Christ) [1], Cristnogaeth (Christianity) [1], cwcio (cook.NONFIN) [1], cwestiynau (be.3PL.PRES) [1], cwmni (DET) [1], cyfarfod (meeting) [1], cyfarfod (meet.NONFIN) [1], Cyffes (confession) [1], cyfle (opportunity) [1], cyfnod (PRON.1S) [1], cyfweliad (interview) [1], cymodi (reconcile.NONFIN) [1], cymryd (some) [1], cynnig (offer.NONFIN) [1], cyrraedd (arrive.NONFIN) [1], dagrau (tears) [1], dair (three) [1], dal (still) [1], dallt (understand.NONFIN) [1], dan (PRON.1PL) [1], darlith (lecture.NONFIN) [1], darllen (read.NONFIN) [1], darlun (illustration) [1], darn (piece) [1], dau_ddeg (twenty) [1], dau_ddeg_un (twenty_one) [1], ddau (extra) [1], ddewis (choose.NONFIN) [1], ddigon (enough) [1], ddisgwyl (wait.NONFIN) [1], ddistaw (quiet) [1], ddiwedd (end) [1], ddoe (yesterday) [1], ddrud (expensive) [1], ddrwg (bad) [1], ddŵr (water) [1], ddylsa (should.2S.NONPAST) [1], ddylsai (should.3S.NONPAST) [1], ddylsen (should.3PL.NONPAST) [1], ddynes (woman) [1], de (south) [1], deud (Peter) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], digon (enough) [1], dinesydd (citizen) [1], diolch (thanks) [1], dipyn (a_bit) [1], docyn (ticket) [1], doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], dreifio (drive.NONFIN) [1], drist (sad) [1], dros (across) [1], dros (period) [1], drostyn (over.3PL) [1], drwg (bad) [1], dychryn (scare.NONFIN) [1], Dydd_Gwener_Groglith (Good_Friday) [1], dydy (know.NONFIN) [1], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dylswn (should.1S.NONPAST) [1], dysgu (learn.NONFIN) [1], e_bostio (email.NONFIN) [1], Ebrill (April) [1], edrych (look.NONFIN) [1], effaith (efect) [1], ei (POSS.3SF) [1], eich (POSS.2PL) [1], ella (one) [1], ella (be.3S.CONDIT) [1], enjoio (enjoy.NONFIN) [1], enwedig (specially) [1], er (although) [1], er (though) [1], erbyn (by) [1], erioed (never) [1], esgidiau (shoes) [1], esiampl (example) [1], eto (again) [1], eto (yet) [1], eu (get.NONFIN) [1], euog (guilty) [1], Fab (son) [1], faddau (forgive.NONFIN) [1], falch (proud) [1], falu (smash.NONFIN) [1], fan (here) [1], farwolaeth (death) [1], fasen (be.3PL.CONDIT) [1], fawr (big) [1], Feibl (Bible) [1], feichiog (pregnant) [1], fel (as) [1], fel (there) [1], fel (habit) [1], Fer (short) [1], fethu (fail.NONFIN) [1], fflio (fly.NONFIN) [1], ffydd (faith) [1], Ffydd (faith) [1], fi (PRT) [1], fis (month) [1], fo (PRT) [1], fwya (bigger) [1], fydda (be.1S.FUT) [1], fydden (be.3PL.FUT) [1], fyddi (be.2S.FUT) [1], fysech (be.2PL.CONDIT) [1], fywyd (life) [1], gael (in) [1], gawn (have.1PL.NONPAST) [1], gemau (games) [1], gen (with.2S) [1], geni (bear.NONFIN) [1], genna (with.1S) [1], gennod (girls) [1], ges (get.1S.PAST) [1], gesio (guess.NONFIN) [1], ginio (lunch) [1], Glân (clean) [1], go (quite) [1], gofyn (to) [1], gorau (best) [1], gorchfygodd (defeat.3S.PAST) [1], gorffen (end.NONFIN) [1], gorod (go.NONFIN) [1], groes (cross) [1], gwaith (time) [1], Gwaredwr (saviour) [1], gwasanaeth (and) [1], gwasanaethau (services) [1], gwatsio (watch.NONFIN) [1], gweddi (prayer) [1], gwerthu (sell.NONFIN) [1], gwneud (do.NONFIN) [1], gŵr (husband) [1], gwybod (know) [1], gwynt (wind) [1], gyda (with) [1], gyfle (opportunity) [1], gyfnod (period) [1], gymeriad (character) [1], gyn (with.1S) [1], gynno (with.3SM) [1], gynno (with) [1], gynta (first) [1], gyrru (drive.NONFIN) [1], haf (summer) [1], hapus (happy) [1], hapusach (happier) [1], Harglwydd (lord) [1], heb (without) [1], heblaw (except) [1], heibio (past) [1], heno (tonight) [1], hi (there) [1], hogan (girl) [1], hogiau (boys) [1], hogyn (boy) [1], honni (claim.NONFIN) [1], i (;fi) [1], i (PRON.3SM) [1], i (Emma) [1], iacháu (heal.NONFIN) [1], iddi (to.3SF) [1], iddo (for.3SM) [1], ie (yes) [1], Iesu_Grist (Jesus_Christ) [1], i_fewn (in) [1], i_lawr (down) [1], iwsio (use.NONFIN) [1], leia (least) [1], lenwi (fill.NONFIN) [1], llai (less) [1], llaw (hand) [1], llenwi (fill.NONFIN) [1], Lloegr (England) [1], Lludw (ash) [1], Llundain (London) [1], Llydaw (Brittany) [1], llys (court) [1], Llywodraethwr (governor) [1], Lydaw (Brittany) [1], mab (son) [1], mae (be.3PL.PRES) [1], mae (PRT) [1], marwolaeth (death) [1], Mawrth (Tuesday) [1], meddai (say.3S.PAST) [1], meddwl (maybe) [1], Medi (September) [1], medri (can.2S.NONPAST) [1], Mehefin (June) [1], mêl (honey) [1], methu (PRT) [1], mod (be`) [1], môr (sea) [1], mwydro (blather.NONFIN) [1], mynd (like) [1], mynd (be.3S.PRES) [1], mynnu (insist.NONFIN) [1], na (PRT) [1], na (if) [1], na (NEG) [1], nabod (PRT) [1], nag (NEG) [1], nag (nor) [1], neithiwr (last_night) [1], nes (closer) [1], neu (two) [1], newyn (famine) [1], nghefn (back) [1], ngholli (lose.NONFIN) [1], Nghymru (Wales) [1], ni (PRT) [1], nôl (fetch.NONFIN) [1], nyfodiad (arrival) [1], nyrsio (nurse.NONFIN) [1], o (back) [1], oedden (be.1PL.IMP) [1], oeddet (be.2S.IMP) [1], ofalus (careful) [1], ofn (fear) [1], ohona (of.1S) [1], ohonyn (of.3PL) [1], ola (last) [1], Olaf (last) [1], orffen (finish.NONFIN) [1], ormod (too_much) [1], os (be.2S.PRES) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], Palmwydd (palms) [1], paratoi (prepare.NONFIN) [1], pawb (everyone) [1], pechodau (sins) [1], pedair (four) [1], pedwar_deg (forty) [1], pen (head) [1], pennod (chapter) [1], penwythnos (weekend) [1], perswadio (persuade.NONFIN) [1], perthnasol (relevant) [1], phedwar (four) [1], plentyn (child) [1], poeni (worry.NONFIN) [1], pres (get.NONFIN) [1], preswylio (dwell.NONFIN) [1], prifysgol (university) [1], pwyllgor (committee) [1], pwysig (important) [1], pwysleisio (emphasise.NONFIN) [1], pythefnos (fortnight) [1], rei (some) [1], rhoid (give.NONFIN) [1], rhwyfo (be.3PL.PRES) [1], rhyfedd (strange) [1], rhyfel (war) [1], rhyw (thirty) [1], rhywun (someone) [1], roedd (be.3S.IMP) [1], roid (give.NONFIN) [1], rwng (between) [1], rwtsh (nonsense) [1], rywle (somewhere) [1], safbwynt (standpoint) [1], sâl (sick) [1], sbâr (spare) [1], sbwylio (spoil.NONFIN) [1], sefyllfa (situation) [1], sgwrs (conversation) [1], sgwrsio (chat.NONFIN) [1], siarad (spaek.NONFIN) [1], Sion_Corn (Santa_Claus) [1], sôn (about) [1], sti (know.2S) [1], Swper (supper) [1], sylwi (notice.NONFIN) [1], syniadau (ideas) [1], ta (or) [1], tafodau (tongues) [1], tasen (if_be.3PL.CONDIT) [1], teiar (tyre) [1], teimlad (feeling) [1], teledu (television) [1], Teyrnas (kingdom) [1], thri (three) [1], thŷ (house) [1], timod (know.NONFIN) [1], timod (DET) [1], tocyn (ticket) [1], torri (break.NONFIN) [1], tra (while) [1], tramor (foreign) [1], trefnu (organise.NONFIN) [1], tri_deg (minute) [1], tro (PRON.2S) [1], troi (turn.NONFIN) [1], trydydd (third) [1], tsiecio (check.NONFIN) [1], un (or) [1], un (on) [1], un_ai (either) [1], un_deg_wyth (eighteen) [1], Uniganedig (only_begotten) [1], wahanol (different) [1], wasanaeth (service) [1], We (Web) [1], weithiau (sometimes) [1], wlad (coutry) [1], wnaethon (do.3PL.PAST) [1], wnaethon (do.1PL.PAST) [1], wnawn (do.1PL.NONPAST) [1], wnes (make.1S.PAST) [1], wneud (one) [1], wneud (do) [1], wneud (maybe) [1], wrando (listen.NONFIN) [1], wrth (by) [1], wrtha (to.1S) [1], wrthat (to.2S) [1], wrthi (to.3SF) [1], wsnos (week) [1], wybod (know.NONFIN) [1], wyt (PRON.2S) [1], y (service) [1], y (middle) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], yma (PRON.3SF) [1], yn (place) [1], yn (get.NONFIN) [1], yn (like) [1], yn (sure) [1], yn (say.NONFIN) [1], yn (go.NONFIN) [1], yn (talk.NONFIN) [1], yn (IM) [1], yn (must.NONFIN) [1], yn (take.NONFIN) [1], yn (think.NONFIN) [1], yna (PRT) [1], yndw (be.1S.PRES) [1], yn_dwyt (be.2S.PRES.NEG) [1], yn_erbyn (against) [1], yn_ôl (money) [1], Ynyd (initial) [1], yr (actual) [1], yr (ghost) [1], yr (from) [1], yr (PRT) [1], Ysbryd (clean) [1], Ysbryd (ghost) [1], ysgolion (schools) [1], ystafell (room) [1],

Words with language tag: cym&eng (606)

so (so) [79], um (IM) [63], mmm () [30], mmhm () [28], oh () [27], yeah () [22], oh (IM) [19], er (IM) [17], uh_huh () [17], hmm () [16], yeah (yeah) [16], huh () [15], well (well) [14], sure (sure) [11], lot (lot) [10], um () [10], story (story) [8], just (just) [7], Al (Al) [6], session (session) [6], stuff (stuff) [5], America (America) [4], club (club) [4], mmm (IM) [4], off (off) [4], Dawn (Dawn) [3], Dick (Dick) [3], Mitchell (Mitchell) [3], right (right) [3], rugby (rugby) [3], Ali (Ali) [2], car (car) [2], Dad (father) [2], Dixon (Dixon) [2], Felinheli (Felinheli) [2], Florida (Florida) [2], football (football) [2], Francis (Francis) [2], Frankie (Frankie) [2], games (games) [2], Larry (Larry) [2], Llangrannog (Llangrannog) [2], Llansannan (Llansannan) [2], Mhenygroes (Penygroes) [2], Mike (Mike) [2], round (round) [2], Roy (Roy) [2], Roy () [2], so () [2], supper (supper) [2], Abergwyngregyn (Abergwyngregyn) [1], action (action) [1], ah () [1], bity (pity) [1], boint (point) [1], boy (boy) [1], Brian (Brian) [1], Brian () [1], Bridget (Bridget) [1], broblem (problem) [1], bus (bus) [1], calendar (calendar) [1], Canada (Canada) [1], Carol (Carol) [1], Chris (Chris) [1], cool () [1], ddoctor (doctor) [1], Eddie (Eddie) [1], Eisteddfod (Eisteddfod) [1], Emma (come.NONFIN) [1], er () [1], extra (extra) [1], extra (PRT) [1], Ffrainc (France) [1], Freda () [1], free (free) [1], gang (gang) [1], gap (gap) [1], Gladys (Gladys) [1], Griff (Griff) [1], Griffiths (Griffiths) [1], Hayley (Hayley) [1], help (help) [1], hmm (IM) [1], Humph (Humph) [1], Humphreys (Humphreys) [1], Ifan (Ifan) [1], Ifans (Ifans) [1], I_still_haven't_found_what_I'm_looking_for () [1], Jones (Jones) [1], Julie (Julie) [1], Karen (Karen) [1], Kelly (Kelly) [1], landlord (landlord) [1], Llanberis (Llanberis) [1], Llewelyn (Llewelyn) [1], mam (mother) [1], Mam (Mam) [1], Mam (mother) [1], Mangor (Bangor) [1], nice (nice) [1], odd (odd) [1], o_k () [1], o_k (o_k) [1], passport (passport) [1], pizza (pizza) [1], pub (pub) [1], Queen (Queen) [1], sacraments (sacraments) [1], sauce (sauce) [1], size (size) [1], sketch (sketch) [1], slides (slides) [1], special (special) [1], sports (sports) [1], spots (spots) [1], stupid (stupid) [1], sure (be.3S.CONDIT) [1], team (team) [1], telly (telly) [1], Texas (Texas) [1], toast (toast) [1], trip (trip) [1], ugh (IM) [1], uh_huh (IM) [1], um (Im) [1], um (replacement) [1], um (PRT) [1], um (know.2S) [1], um (um) [1], um (every) [1], um (be.1PL.PRES) [1], Uncle (uncle) [1], U_Two (U_Two) [1], U_Two () [1], wow () [1],

Words with language tag: eng (185)

really (really) [12], actually (actually) [3], anyway (anyway) [3], day (day) [3], loads (loads) [3], pledge (pledge) [3], allegiance (allegiance) [2], do (do) [2], Father's_Day (Father''s_Day) [2], H_M_Is (H_M_Is) [2], I () [2], in (in) [2], stag (stag) [2], thing (thing) [2], who () [2], actual (questions) [1], American (American) [1], and (and) [1], anyway (anyway.) [1], atmosphere (atmosphere) [1], auntie (auntie) [1], baseball (baseball) [1], basketball (basketball) [1], because (because) [1], because (cause) [1], best_man (best_man) [1], blow_out (blow_out) [1], bombings (bombings) [1], brochure (brochure) [1], chicken (chicken) [1], chief (chief) [1], children's (children''s) [1], church (church) [1], citizenship (citizenship) [1], come () [1], dead_end (dead_end) [1], detail (detail) [1], differences (differences) [1], embarrassing (embarrassing) [1], engaged (engaged) [1], excuse (excuse) [1], face (face) [1], fajitas () [1], fifty (fifty) [1], flyers (flyers) [1], fun (fun) [1], gym (gym) [1], half (half) [1], hang (hang) [1], Her () [1], H_M_I (H_M_I) [1], Home_Office (Home_Office) [1], humanist (humanist) [1], hunky_dory (hunky_dory) [1], in_between (in_between) [1], irreconcilable (irreconcilable) [1], journey (journey) [1], keep () [1], lie_in (lie_in) [1], Lutheran (Lutheran) [1], main (main) [1], man (man) [1], Mothering_Sunday (Mothering_Sunday) [1], my () [1], nagging (nagging) [1], nine (nine) [1], no (no) [1], not () [1], obviously (obviously) [1], of (of) [1], on (on) [1], Out (out) [1], Out (Out) [1], patriotism (patriotism) [1], placement (placement) [1], plural (plural) [1], postmaster (postmaster) [1], replacement (tyre) [1], reputation (reputation) [1], short (short) [1], shower (shower) [1], shut () [1], socks (socks) [1], Sold () [1], Sold (sold) [1], Sold (Sold) [1], spare (spare) [1], sweet (sweet) [1], tin () [1], typical (typical) [1], up (up) [1], white (white) [1], who (who) [1], with () [1], World_Cup (World_Cup) [1], your (your) [1],

Words with language tag: eng+cym (5)

text_io (text.NONFIN) [3], boost_io (boost.NONFIN) [1], invite_io (invite.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

stammers7: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.